film izle

45 жилища за година са построени в Плевенско

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2016 г. броят на жилищата в област Плевен е 146 420. В градовете се намират 60.2% от всички жилища в областта, а в селата – 39.8%. Спрямо предходната година броят на жилищата в област Плевен се увеличава с 45 или 0.03%.

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи, съответно 29.2% и 35.2%, следвани от жилищата с четири стаи – 18.4%. Най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 4.0%. Едностайните жилища са 7.0% от всички жилища в областта.

В градовете най-висок е относителният дял на двустайните жилища – 37.4%, а в селата на тристайните жилища – 39.2%.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Плевен е 590 при средно за страната 555.

Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище е 1.7 лица през 2015 г. и 2016 година. В градовете живеят средно 1.9 лица в едно жилище, а в селата – 1.5 лица.

Общата полезна площ на жилищата е 10 816 хил. кв. м или с 0.06% повече в сравнение с 2015 година. Средната полезна площ на едно жилище в е 73.8 кв. м, като в градовете тя е 73.9 кв. м, а в селата – 73.8 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Плевен е 32.1 кв. м при средна за страната – 30.8 кв. метра.

Повече информация и данни за жилищния фонд, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/Жилищен фонд/.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация