film izle
12 септември 2017, 10:53 няма коментари

100 лв. повече получават заетите в обществения сектор спрямо частния

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2017 г. намаляват с 0.2% спрямо края на март 2017 г., като достигат 58.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство” – с 5.8%, „Строителство” – с 4.7%, „Финансови и застрахователни дейности ” – с 4.6% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 4.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в  „Образование” – с 3.9%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 2.5%, „Транспорт; складиране и съобщения” – с 2.3%  и „Преработваща промишленост“ –  с  2.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през второто тримесечие на 2017 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 28.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –  15.8%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” –  10.2% и „Образование” – 9.8%.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 4.8% или с 2.9 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство” – с 1.0 хил., „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети ” – с 0.8 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности” – с по 0.5 хиляди. Най-голямо увеличение на  наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. има в  икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 0.2 хил. и „ Доставяне  на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ” – с  0.1 хиляди.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 815 лв., за май – 818 лв. и за юни – 825 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 819 лв. и е по-голяма спрямо  първото тримесечие на 2017 г – с 4.5%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 890 лв., а за частния – 789 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 11.6% в сравнение с второто тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 51.4%,  „Други дейности” – с 42.4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 30.0% и „Професионални дейности и научни изследвания” –  с 27.4%.

Средна брутна месечна работна заплата по сектори

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 11.1%, а в частния сектор – с 11.8%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 410 лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” – 1 060 лв.;

„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 009 лв.;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” –  1 006 лв.;

„Държавно управление” – 976 лв.;

„Образование” – 910 лв.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Плевен е на 13 -то място по показател средна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 411 лв., Стара Загора – 1 012 лв.  и Враца – 997 лева.

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация