film izle

Проект за превенция на езика на омразата стартира в Педагогическия колеж в Плевен

Проектът „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции” е породен от едно представително изследване на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в което данните за все по-голямо нахлуване на форми на езика на омразата в учебните заведения са много смущаващи. Това обяви на пресконференция в пресклуба на БТА директорът на Педагогическия колеж – Плевен доцент Емил Бузов. Той уточни, че основната цел на проекта е да инициира създаването на механизъм за превантивни мерки срещу езика на омразата в образователните институции в общините Плевен и Враца. По думите му – формите на езика на омразата /агресия, насилие, дискриминация/ присъстват трайно в нашето ежедневие и постепенно се превръщат в стереотип на поведение сред подрастващите, породени от различни предразсъдъци.
„Когато ние се запознахме с тези данни, решихме, че това е повод да направим така, че бъдещите учители, които обучаваме в Педагогическия колеж, да имат повече или по-малко онази нагласа, умения и компетентности и когато отидат в училище, да ги използват като средство за превенция срещу употреба на езика на омразата. Аз лично считам, че употребата на този език в едно демократично общество е особен позор за това общество и то самото трябва да противодейства срещу него и в този смисъл образователната институция като такава не е в състояние да се справя с този проблем. В тази връзка решихме да направим този проект, който няма претенциите на изчерпателно изследване, тъй като е локализиран само в Плевен и филиала ни във Враца.”
Доцент Бузов поясни, че заедно с 30 студенти ще бъдат разработени 4 обучителни модула, които са свързани с преодоляване на стереотипи и предразсъдъци в областта на образованието, ролята и включване на семейството, работа с всички заинтересовани институции, както и определени дейности, които бъдещите учители ще трябва да прилагат в своята конкретна работа. Всички тези неща предполагат разработването на един механизъм за превенция, който в продължение на една година ще бъде апробиран в партньорските училища на територията на Плевен, с които Педагогическият колеж работи. Емил Бузов сподели, че учебните програми, които колежът разработва в областта на различни предмети, ще бъдат актуализирани и специално по значимите предмети като педагогика, психология и методиките на обучение ще бъдат въведени определени теми, които да гарантират трайно присъствие на неупотребата на езика на омразата.
„Ние ще се опитаме от документална гледна точка да имаме скромен принос за нулева толерантност към употреба на езика на омразата в образователните институции, още повече, че тук ние говорим за начална степен на обучение, където все още нещата са трайно поправими.”
Доцент Бузов уточни, че преди да стартира проектът, е направено обстойно изследване в плевенските училища за тенденциите и състоянието на явлението „език на омразата”, което беше представено от координатора на проекта доц. д-р Анелия Рангелова.
Доцент Рангелова информира, че в анкетното проучване на територията на община Плевен са участвали 26 директори и учители и 11 представители на Обществени съвети. Целта и в двете общности е да се установи мащаба на употреба на езика на омразата, според тях. За директорите и учителите въпросът съдържа 5 подтеми – в ученическата общност, в средите на учителите, в комуникацията „учител – ученик”, сред непедагогическия персонал и в родителската общност.
„За съжаление резултатите са очаквано тревожни. От отговорите на 28% от директорите и учителите става ясно, че в ежедневната комуникация между учениците участва и езикът на омразата, а в 68% те го включват като средство за общуване в отделни случаи. Не е пренебрежим като цифрова тежест, но особено като наличие в поведенческия репертоар на учителите фактът, че макар и рядко, те също използват този език в комуникацията помежду си. Това твърдят 18% от самите тях. Не е неочаквано и е сериозно притеснително твърдението на 32 процента от анкетираните, че езикът на омразата се е настанил и в процеса на общуване между учители и ученици.”
Според доцент Рангелова особено тревожен е фактът, че 84 процента от родителската общност изгражда комуникативност у децата на основата на езика на омразата. Проблемът е изключително сериозен, тъй като родителският поведенчески модел е този, който децата следват безкритично и приемат като свой, особено във възрастта 3 – 11 години.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация