film izle
12 октомври 2017, 9:52 няма коментари

1 396 лекари работят в Плевенска област

В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Плевен практикуват 1 396 лекари.

Към същата дата в област Плевен функционират 12 заведения за болнична помощ с 1 865 легла в тях. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Заведенията за извънболнична помощ са 58 с 39 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2016 г. многопрофилните болници са 11 с 1 829 легла. Те представляват 91.7% от болниците и в тях е съсредоточен 98.1% от легловия фонд на всички болници в областта.

В сравнение с 2015 г. легловият фонд на болниците намалява с 0.9% за сметка на намаления брой на леглата в многопрофилните болници.

В областта има една специализирана болница с 36 легла.

В края на 2016 г. броят на заведенията за извънболнична помощ са 58 с 39 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2015 г. броят на тези заведенията се увеличават с едно, а броят на леглата в тях с три.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 24 с 23 легла. Диагностично-консултативните центрове са 8 заведения с 16 легла.

В края на годината в областта функционират 24 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология. В края на 2016 г. броят на тези заведения е 7 с 232 легла.

Най-многобройни сред другите лечебни и здравни заведения в област Плевен са хосписите – 3 заведения със 102 легла.

Медицински персонал

В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 396 лекари. Лекарите по дентална медицина са 192. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 090, от тях 1 391  са медицински сестри.

Към 31.12.2016 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

  • Мъже са 597 (42.8%), жени – 799 (57.2%).
  • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 500, или 35.8%.
  • Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 173, или 12.4%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 149, или 10.7%.

В структурата на лекарите по специалности в края на 2016 г. най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 204 или 14.6% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: Спешна медицина – 108, или 7.7%, Акушерство и гинекология – 81, или 5.8%, Педиатрия – 73, или 5.2%, Анестезиология и интензивно лечение – 65, или 4.7%, Кардиология – 61, или 4.4% и Хирургия – 55, или 3.9%.

Осигуреността с лекари в края на 2016 г. общо за страната е 41.6 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.3 на 10 000 души от населението.

Осигуреността на населението с лекари за областта е 56.3 на 10 000 души.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.2 на 10 000 души от населението.

В областта осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари е 8.2 на 10 000 души и е най-висока в страната.

 

 

                                                          

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация