film izle

179 становища за допустимост е издала Басейнова дирекция – Плевен

photo_14_720_tСто седемдесет и девет са издадените от експертите от отдел „Планове за управление” в Басейнова дирекция – Плевен, през третото тримесечие на 2013 г. становища за допустимост спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район, съобщават от дирекцията. Дванадесет от тях са съгласувателни за регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация на обособени територии. Пет са издадените през този период становища за съответствието спрямо ПУРБ за обхват и съдържание на доклади за оценка на въздействието върху околната среда, за оценка за съвместимост или за екологична оценка. Девет от издадените становища са във връзка с оценка за качеството на такива доклади.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация