Обсъждането на проекта за Бюджет 2015 г. – монолог на кмета

bjudjet-28-11Общественото обсъждане на проекта за Бюджет 2015 г. на община Плевен днес бе формално, премина като монолог на кмета проф. д-р Димитър Стойков, колкото да се спазят изискванията на закона. Както сам призна градоначалникът, проектът се представя изпреварващо пред обществеността днес, за да бъдат спазени изискванията на Закона за публичните финанси. Според него, прогнозите на местната власт за основния финансов план трябва да са ясни не по-късно от 30 ноември. „Проектът на бюджета за 2015 г. е план, изграден въз основа на очакваните постъпления от приходи от местни данъци и такси, приходи и доходи от собственост, продажба на материални и нематериални активи и др. местни приходи, определени със закон. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите за тяхното изпълнение“, обяви кметът по време на публичното обсъждане в зала „Гена Димитрова“. Проектобюджетът на община Плевен за 2015 г. се представя на обществеността преди за е приет Закона за държавния бюджет – националния финансов план. Това създава съмнения за реалистичността на проекта за местен бюджет, тъй като не са отразени и не са официално зададени основните финансови параметри на делегираните от държавата дейности, съгласно единната бюджетна класификация. Това означава, че средствата от държавата ще постъпват в приходната част на общинския бюджет и ще бъдат публикувани на сайта на плевенската община, бе обявено по време на изслушването на данните от проекта. „Това не покрива реалния бюджет и реалистичните стойности, но сме длъжни да представим прогнозите си. Ще бъде трудна година“, призна кметът проф.д-р Димитър Стойков. Проектобюджетът на общината предвижда в частите „местни дейности“ и дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи да постъпят средства в размер на 33 788 354 лева. Окончателният му размер ще се определи след като бъдат установени наличностите по сметка към 31 декември. В проекта се предвижда от този вид приход да постъпят 2 500 000 лева. От имуществени и други данъци се очакват да постъпят 12 900 000 лева, а от неданъчни приходи през следващата година ще дойдат 14 367 000 лева. В това число общинските такси ще бъдат в размер на 8 644 000 лева, докато от продажба на нефинансови активи се очакват 2 020 000 лева, но според кмета те могат да бъдат увеличени до 4 млн. лева. „Община Плевен няма намерение да увеличава данъчната тежест. По-високите суми ще се гонят чрез по-добра събираемост на местните данъци и такси“, коментира градоначалникът. Той съобщи, че по проектите за „Воден цикъл“ и за интегриран градски транспорт предстои да се работи. Има закъснение с втория етап от изграждането на площада, но за пеещ фонтан в Градската градина са предвидени 1 млн. лева. От приватизация се очакват около 4 млн. лева. Бъдещите инвестиционни намерения на общината се простират до суми от порядъка на 1 – 1,5 млн. лева. Проектът за бюджета предвижда 210 000 лева за организация и безопасност на движението. Най-голямата инвестиция по отношение на безопасността на пътя ще бъде изнасянето на спирките на градския транспорт в ниши.

%d bloggers like this: