Читалище „Съгласие 1869” започва работа по проект за създаване на дигитална културна съкровищница

saglasieДигитална културна съкровищница „Север”: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културно наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България” е наименованието на проекта, по който започва работа плевенското читалище „Съгласие 1869”. Изпълнението му ще продължи 13 месеца. Проектът е на РБ „Петко Р. Славейков” – В. Търново, в партньорство с 14 културни институти. Безвъзмездната финансова помощ е по Мярка 2 „Документиране на културната история” на програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта е чрез съвременния център за цифровизация да се обединят усилията на сродни институции в опазването и цифровизирането на културното и документално наследство, за чието опазване носят отговорност. Проектът дава възможност за унифициране на процесите на цифровизация и създаването на пълнотекстовите бази от данни.

В резултат на изградения дигитален център ще се осигури широк и лесен достъп до културното наследство в културните институции от Централен северен район на България и ще се запазят оригиналните обекти  в дългосрочен план за бъдещите поколения.

Читалищната библиотеката на НЧ „Съгласие 1869” притежава колекция от старопечатни книги, възрожденска и краеведска периодика. Фондът от старопечатни книги и периодични издания включва 1152 библиотечни единици /808 заглавия/. Богослужебна и учебна книжнина и оригинална художествена литература са преобладаващата част от колекцията. Книгата “Основания геометрии” от Ф.Буссе, издадена през 1856 г. в Санкт Петербург е единственият запазен екземпляр в страната. Уникалните по вид и съдържание издания са от XIII в., XIV в., XV в., XVIIв., XIX в. и началото на XX в. на български, арменски, руски, румънски, сръбски, френски и др. езици.

Като партньор читалищната библиотека ще подпомага проучването и детайлизирането на наличната специализирана колекция за нуждите на проекта, ще участва в създаването на база от данни на дигиталните обекти, ще участва в промотирането на резултатите от проекта.

Като възлово културно звено от Централен Северен район на България читалище “Съгласие 1869” ще се включи в дигитализацията и популяризирането на книжното културно наследство. Чрез реализирането на конкретни дейности по проекта ще провежда активна политика по опазване на българското културно наследство.

saglas

%d bloggers like this: