film izle

Общинската избирателна комисия прекрати мандата на кмета на Тодорово

ЦИК-сринат-сайт-640x330Със свое решение от 26 февруари Общинската избирателна комисия (ОИК) е прекратила пълномощията на кмета на кметство Тодорово Янчо Петков Итов. Това е станало след подаден сигнал от Живко Василев Пенков, който сезира комисията за нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, извършено от кмета на кметство Тодорово. Към сигнала е приложено удостоверение, издадено от Агенция по вписванията и заверено от Служба по регистрацията – Плевен, за актуалното състояние по партидата в търговския регистър на кооперация „ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ – 94” , от което е видно, че към 09.02.2016 г. Янчо Петков Итов участва в управителния орган на посочената кооперация. Или това е повече от един месец от избирането му на 02.11.2015 г. за кмет на кметство Тодорово.

От представените документи става ясно по безспорен начин, че Янчо Итов, в качеството си на кмет на кметство Тодорово, с мандат 2015-2019 г., не е изпълнил изцяло императивната норма на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а именно: в едномесечен срок да предприеме необходимите действия за освобождаването си от заеманата длъжност като член на управителен орган на кооперация и да уведоми писмено за това председателя на Общински съвет – Плевен, и Общинска избирателна комисия – Плевен, което изискване е кумулативно, а не алтернативно.

Неизпълнението на визираното по-горе задължение от страна на Янчо Петков Итов, в качеството му на кмет на кметство Тодорово, Община Плевен, с мандат 2015-2019 г. представлява самостоятелно основание за предсрочното прекратяване на пълномощията му като кмет на кметство Тодорово.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация