film izle

От днес до 21 май се подават документи за кандидатстване след VII клас

rio-plevenРeгионален инспекторат по образованието (РИО) – Плевен, уведомява, че започват дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2016/2017 година след завършен VІІ клас. За предстоящата 2016/2017 учебна година на територията на област Плевен  ще се проведат следните изпити: тест по български език и литература – 18.05.2016 г., тест по математика – 20.05.2016 г. и изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство – 02.06.2016 г.

Изпитите по БЕЛ и по математика се състоят от два модула. Продължителността на изпита по първи модул е 60 минути, а допълнителният модул е с продължителност 90 минути. Максималният общ резултат от двата модула е 100 точки, като за първи модул максималният брой точки е 65, а за втория – 35 т.  Възможно е да кандидатствате  само с оценката  от първия модул, но резултатът приравнен към общия брой точки – 100, ще намали бала за участие в класирането.

Приемните изпити се полагат на територията на областта и в училището, в което ученикът завършва VІІ клас. Такса за изпитите по БЕЛ и по математика не се заплаща. При кандидатстване за определени специалности в професионални гимназии за учебната 2016/2017 година е необходимо освен посочените по т.1 и т.2, да се положи и изпит за проверка на способностите (изобразително изкуство).

Съгласно графика за дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2016/2017 година, подаването на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите е в периода от 05-11 май 2016 година. Заявлението за допускане до изпит за проверка на способностите и бележката, доказваща внесената сума в банката се подават в ОУ „Йордан Йовков”- гр. Плевен, от 7,30-16,30 часа, в дните, определени в графика за дейностите.

Tаксата за изпита за проверка на способностите /изобразително изкуство/ – прием след завършен VІІ клас, е 6 лева и се внася по сметка на РИО – Плевен. BG 82UBBS 800 231 06161 300  BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF Обслужваща банка ОББ АД, клон Плевен. Сумата се  внася преди подаване на заявлението за допускане до изпит. При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика и изпита, за който се внася таксата.

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им състояние. Ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

В срок от 3 май до 21  май 2016 г., в стая 323 на РИО – Плевен, учениците подават следните документи:

1. Заявление с подредени желания;

2. Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок на учебната 2015/2016 г.;

3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия.

4. За учениците, настанени в домове, лишени от родителски грижи-служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома.

5. За учениците, настанени в приемни семейства – нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация