Представиха Проектобюджет 2017 на община Плевен на обществено обсъждане

budjet-1„Ползата и ефектът от всеки един инвестиран лев в община Плевен, който при това идва от джоба на данъкоплатците, трябва да бъде пречупен през усещането за удовлетвореност на гражданите от това, което е направено.“

Това заяви Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев при публичното обсъждане на проекта за Бюджет 2017 на Община Плевен. Обсъждането се проведе в зала „Гена Димитрова“ и продължи близо два часа. Проектът бе представен от кмета Георг Спартански в присъствието на общински съветници, представители на общинската администрация и медии.

budjet-2

При обсъждане на инвестиционната програма в рамките на проекта за Бюджет 2017, Мартин Митев коментира, че е спорно дали дадена сума трябва да бъде вложена на място, където за живеещите думата чистота и поддръжка не означават нищо, или трябва да бъдат вложени там, където тази инвестиция ще бъде оценена от хората и те ще се грижат и пазят района, където живеят. „Общинските съвети като органи на местното самоуправление са тези, които по отношение на бюджета могат да влияят с решенията си едва върху 8 до 10 процента от обема му. Обемът само на инвестиционната програма е в порядъка на 6,5 % до 7 % от общия обем на бюджета. Т.е. това е мястото, където ние като общински съветници трябва да концентрираме вниманието си и да помислим внимателно къде да бъде насочен този ресурс. Още повече, че сега една голяма част от него е от наши, собствен приходи, не от републиканска субсидия“, изказа мнение Мартин Митев.

Във връзка с представения проект за Бюджет 2017, Председателят на ОбС – Плевен постави и въпрос относно разходната и два във връзка с приходната част на бюджета. За разходната част той обърна внимание на това какво ще бъде нормативното основание, на което Общината ще дофинансира тази година 19 от щатните бройки на Военно-исторически музеи – Плевен, за да може в последствие местния парламент да вземе законосъобразно решение. От 01.01.2017 г., Дирекция „Военно – исторически музеи” се трансформира в делегирана от държавата дейност с 25 бройки субсидирана численост. Средствата за осъществяване на дейността на Дирекцията през 2017-а, предоставени като трансфер от Централния бюджет, са 355 250 лв., които ще са недостатъчни за обезпечаване на всички разходи. Този факт ще наложи дофинансирането на още 19 бройки с местни приходи.

По приходната част Мартин Митев обърна внимание на предвидените нулеви приходи от приватизация. И втория въпрос – за недобора при такса битови отпадъци. Относно второто той коментира, че в справката за приходите по бюджета на Общината за 2017-а година прави впечатление, че при данък сгради събираемостта за миналата година е била над планираното, докато при такса битови отпадъци при план за 2016-а в размер на 6 945 000 лв., в общинската хазна са постъпили 6 218 338 лв. „Явно успяваме да се преборим с недобора при данък сгради, но в същото време не можем да се справим с недобора при такса смет. Този факт прави впечатление в справките“, коментира Мартин Митев.

 Параметри на Проектобюджет 2017 на Община Плевен

Общо 82 165 349 лв. приходи и толкова разходи предвижда проектът за бюджет 2017 на община Плевен. Предвижда се през 2017 г. обемът на финансираните дейности, както и на предоставяните на населението публични услуги да се запазят. Приходите за държавни дейности през годината ще бъдат 46 521 381 лв. – толкова са предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Те включват обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 41 272 393 лв., трансфери за местни дейности – 3 420 800 лв. /обща изравнителна субсидия – 3 239 000 лв. и 181 800 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/, целева субсидия за капиталови разходи – 1 361400 лв.

Планираните местни приходи за 2017 година са 35 643 968 лева,

от които от имуществени и други данъци – 16 355 000 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи се пада на „данък върху недвижимите имоти” – 8 000 000 лв. Разчетът за данък върху превозните средства е за 4 000 000 лв., за данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 4 000 000 лв. Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметровите превози на пътници е 320 000 лв. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е нов и влиза в сила от 01.01.2017 г. Максималният брой разрешителни за упражняване на таксиметрова дейност в община Плевен е 450 и предвид гласувания от Общинския съвет размер от 450 лв. на година, то максимално възможните постъпления биха били 202 500 лв. Останалите местни данъци са с незначителна тежест към общия обем на бюджета на Общината.

Общинските такси са разчетени и съобразени с изпълнението им към 30.11.2016г., като по-голяма част от тях запазват нивото си от предходната година. Предвидените постъпления от тях са 10 348 500 лв.

Приходи и доходи от собственост – 3 570 000 лв. Към този вид приход спадат: нетните приходи от продажба на стоки и услуги – 1 100 000 лв.; приходи от наеми на имущество – 1 700 000 лв.; приходи от наеми на земя – 740 000 лв. и др.

Разчетените приходи от продажбата на нефинансови активи за бюджетната 2017 г. са в размер на 510 000 лв., от които 200 000 лв. от продажба на общински терени, 300 000 лв. от продажба на сгради и 10 000 лв. – отстъпено право на строеж.

В раздел „Трансфери между бюджетни/извънбюджетни сметки” се планират средствата за съфинансиране на дейностите на ДКТ „Иван Радоев” и „Плевенска филхармония” – 460 000 лв., както и собственият принос в реализирането на проекти по оперативните програми на Европейския съюз. Общият размер на тези трансфери е /-/ 2 510 000 лв.

През 2017 г. възстановените заеми към банки в страната ще са 1 298 688 лв., базирани на погасителните планове. За успешното реализиране на дейностите от проекти по оперативни програми на ЕС ще е необходимо да се използват заеми от „ФЛАГ”.

Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности за 2017 година, са в размер на 46 521 381 лв., като най-много са средствата, предвидени за образование – 32 724 126 лв.

Инвестиционната програма за 2017 година

Задължително в Инвестиционната програма на община Плевен за 2017 година ще бъдат включени обектите, чието изпълнение е започнало в предходни години, и обектите, за които са проведени обществени поръчки през 2016 г. за избор на изпълнител. Сред обектите, заложени в нея, са ремонти на спортните зали „Спартак“ и „Балканстрой“, разкриване на приют за безстопанствени кучета, изграждане на паметник на Емил Димитров, ремонти на детски ясли, градини и улици в общинския център, изграждане на система за видеонаблюдение в Плевен и т.н. Освен от бюджета през 2017 г. инвестиционни разходи ще бъдат извършвани и от средства от ЕС.

Проектобюджет 2017 на Община Плевен предстои да бъде внесен за обсъждане на редовното заседание на Общински съвет – Плевен през януари.

 

ОбС – Плевен

%d bloggers like this: