748 160 лв. субсидия са получили читалищата в община Плевен през 2016 г.

От действащите на територията на община Плевен общо 35 читалища – 33 и РЕКИЦ „Читалища“ са получили през 2016 г. субсидия в размер на 748 160 лв. – 722 160 лв. от стандарт за издръжка за делегираните от държавата дейност и 26 000 лв. дофинансиране от Общината. Две от читалищата – НЧ „Тракия – 2013“ и НЧ „Култура – 2014“, не са получавали никаква субсидия през годината.

Това стана ясно от Годишния доклад за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен през 2016 г., представен днес на заседанието на Общински съвет – Плевен. Документът съдържа обобщена информация на база на представени годишни отчети от всички читалища в общината.

Обобщеният доклад за наблюдение и изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен през 2016 г. се представя във връзка с разпоредбите на чл.26а от Закона за народните читалища. Документът съдържа информация за библиотечно-информационната дейност на читалищата, за действащите школи, ансамбли и художествени състави, за любителското творчество, културната и образователна дейност и работата по проекти. Важна част от доклада е финансов годишен отчет.

Относно библиотечният фонд на читалищата в документа се посочва, че този фонд наброява общо 496 831 единици, читателските посещения за годината са били 68 600, а заетите библиотечни документи – 120 500.

За обучителната дейност на плевенските читалище е записано, че тя се е осъществявала основно чрез школи, ансамбли, клубове и състави в различни направления. Част от читалищата са работили и по проекти през годината.

Изказванията по това предложение в залата касаеха основно приложения към доклада финансов отчет за 2016 г. От тази част на документа става ясно, че за годината  читалищата в общината са извършили разходи в размер на 767 839 лв., от които за заплати – 509 480 лв., за други възнаграждения и плащания – 30 787 лв., за осигурителни вноски за сметка на работодател – 102 219 лв. и за издръжка на читалищата – 125 353 лв. Посочен е и реализиран преходен остатък в размер на 21 662 лв. От получената през 2016 г. допълваща субсидия от местните приходи в размер на 26 000 лв., 15 000 лв. са били използвани за подпомагане дейността на селските читалища и 11 000 лв. за текущ ремонт на две читалища в град Плевен – за НЧ „Христо Ботев – 1959“ /8 000 лв./ и за НЧ „Парашкев Цветков – 2003“ /3 000 лв./.

Годишният доклад за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен през 2016 г. бе приет с гласовете на 36 от общинските съветници.

ОбС – Плевен

%d bloggers like this: