От 3 до 21 май включително Регионално управление на образованието – Плевен започва приема на документи за учебната 2017/2018 г. за ученици от VІІ и VІІІ клас с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, както и настанени в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа или в приемни семейства.

Желаещите трябва да подадат следните документи:

В периода от 3 до 21 май 2017 г., желаещите ученици подават в Регионално управление на образованието – Плевен, стая 323 следните документи:

  1. Заявление с подредени желания, подписано от ученика и негов родител;
  2. Служебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
  3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени: лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
  4. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, и от центровете за настаняване от семеен тип;
  5. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

При подаване на документи учениците представят документ за самоличност.

Документи се приемат в: Регионално управление на образованието гр. Плевен, ул. “Димитър Константинов” № 23, етаж 3, стая № 323

Работното време на комисията е от 10:00 – 13:00 часа и от 13:30 – 17:00 часа, стая 323