Мерки за подобряване взаимодействието между институциите обсъдиха днес в Плевен

Мерки за подобряване на взаимодействието между отделните институции при опазване на горските територии, дивеча и рибата бяха обсъдени днес на заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, дивеча и рибата, председателстван от заместник областния управител на Плевен Татяна Божинова.

В доклад за състоянието на горите, дивеча и рибата директорът на РДГ Ловеч Павли Богдански обобщи свършеното през 2016 година. Предоставена бе информация за актовете и нарушенията, проблемите и контрола при опазване на горските територии. Съгласно информацията, изнесена в доклада, повече от 50% от актовете за установяване на административни нарушения в периода 2013- 2016г. в рамките на териториалния обхват на РДГ Ловеч са съставени от служители на ДГС Плевен. Отчетено бе, че през последните години е засилен контрола на дейностите в горските територии от страна на  ДГС , особено след обособяването на мобилни звена от горски надзиратели с основни задължения по опазване на горските територии от нарушения.

В рамките на заседанието на консултативния съвет по опазване на горите, дивеча и рибата се проведе дискусия и бяха дадени становища по конкретни проблеми в сектора.

%d bloggers like this: