Предприемат превантивни мерки срещу птичи грип в Плевенско

Превантивни мерки, целящи недопускане разпространението на болестта инфлуенца по птиците (позната като птичи грип) на територията на Област Плевен, прие днес на свое заседание оболастната епизоотична комисия, председателствана от областния управител Мирослав Петров. На заседанието присъства и неговият заместник д-р Красимир Трифонов.

„Привеждането в повишена епизоотична готовност се налага заради констатирани първични огнища на заболяването в два обекта в Добрич и Хасково“, каза обласният управител Мирослав Петров. С повече подробности по темата присъстващите запозна д-р Николай Илиев – началник отдел „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ в ОДБХ – Плевен.
Част от мерките предвиждат постоянен ветеринарен контрол за спазване на изискванията за биосигурност в птицевъдните обекти на територията на областта, съвместни проверки с представителите на орнитоложките дружества, ловните сдружения и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви, мигриращи или синантропни птици.

Собствениците на птицевъдни обекти, в това число и обекти от т.нар. тип „Заден двор“, са задължени да спазват следните противоепизоотични мерки: да не допускат излизането на птиците извън дворовете на обектите с цел ограничаване на възможността за контакт между домашните и дивите птици; да съхраняват фуража в закрити помещения; да създадат небходимите условия за разделно отглеждане на домашни птици – гъски и патици – отделно от останалите птици; при отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност на отглежданите птици незабавно да уведомяват ветеринарния лекар на обекта или кмета на населеното място.

Областната епизоотична комисия прие и конкретни мерки, касаещи превенция на заболяването, при зареждане с птици на птицевъдните обекти, намиращи се на територията на област Плевен. Наред с това се забранява провеждането на пазари и изложби на птици на територията на областта.
Общинските власти ще бъдат уведомени за взетите по време на заседанието на Областната епизоотични комисия превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта инфлуенца по птиците на територията на Област Плевен. Чрез кметовете следва да се информира населението и физическите и юридически лица-собственици на птицевъдни обекти за изпълнение на противоепизоотичните мероприятия.

%d bloggers like this: