film izle

Институтът за пътна безопасност набира членове и в Плевен

Организацията, обединяваща експертния потенциал на гражданското общество в страната, работи активно за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) е сдружение с нестопанска цел, учредено на 30.11.2017 г. в обществена полза. Основната цел на организацията е подпомагане дейността на институциите по отношение проблемите на безопасността на движението по пътищата. На 10 януари, сряда, на пресконференции в Бургас, Варна, Стара Загора, Разград, Русе, Благоевград, Пловдив и Плевен експерти от ИПБ ще представят предложения за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм в страната.

ИПБ набира членове в цялата страна, като процедурата е максимално улеснена.

Идеята пътищата да станат по-безопасни е една от малкото консенсусни идеи, безрезервно приета в целия свят. Мисията за намаляване броя на жертвите и пострадалите от пътни произшествия е приоритет за всички правителства и международни организации.

През 2010 година ООН и Европейският съюз обявяват „война срещу причините, водещи до загуба на живот при използването на МПС” или преведено по-точно: „Десетилетие за активни действия за безопасност на движението по пътищата 2011 – 2020 г.” Създадени са много институции, организации и инициативи, които пряко или косвено поемат тежката задача активно да създават, насърчават и укрепват културата за пътна безопасност, да подобряват общите познания относно причините за пътните произшествия и да спомагат за създаването на превантивни мерки и решения.

България, въпреки усилията на изпълнителната и законодателната власт в последните години, е единствената в Европейския съюз, която за седем години не е подобрила безопасността си на движение по пътищата и аварийността ѝ е на нивото от 2011 година.

Текущата ситуация в България

Невъзможността на държавата да се противопостави ефективно на пътнотранспортния травматизъм в страната се обуславя от следните фактори:

 • за БДП в България отговарят множество държавни институции. Следователно отговорността е споделена. Взаимодействието и координацията между тях е от ключово значение, но точно тук се констатира организационен и законодателен дефицит;
 • събирането на информация за ПТП, анализирането ѝ и предлагането на мерки за ограничаван на ПТП се извършва от един държавен орган (МВР), което противоречи на добрите практики за анализ и противодействие на пътнотранспортния травматизъм;
 • контролът върху дейността на институциите отговорни за БДП се осъществява от самите тях. Няма създаден механизъм за външен одит на дейността им;
 • информацията за причините за настъпване на ПТП се изнася в общественото пространство некоректно, като различните институции прехвърлят отговорностите си;
 • няма приета система за оценка на реалните загуби от пътнотранспортните произшествия, което възпира сериозно инвестициите в тази насока;
 • включването на Фонд „Безопасност на движението в рамките на бюджета на МВР, ограничи съществено неговото ползване;
 • научно-изследователската дейност е сведена до миниум и се забавя внедряването на добрите световни практики по безопасността на движението. Няма разработен механизъм за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението;
 • за приетия като БДС международен стандарт за пътна безопасност ISO 39001:2012 „Системи за управление на безопасността на движението“ се констатира недостатъчно ефективни практики за прилагането му;
 • не са конкретизирани отговорностите на местните власти, ръководителите на организации и институции относно безопасността на движението и др.
 • не са предвидени мерки за противодействия на обратната тенденция за нарастване на ПТП. единственият пакет от мерки, който има потенциал да противодейства на нарасналите рискове е повишаване на контрола по спазване правилата за движение. Точно този контрол е силно намален заради борбата с корупция на пътя;
 • няма единен план за действие.

Идеята

Създаване на Институт за пътна безопасност като независима неправителствена организация, която да обедини експертния потенциал на гражданското общество в страната и да подпомага дейността на институциите по отношение проблемите на БДП.

Обосновка

Проучването на световната практика показва, че в повечето Европейски страни и Съединените щати функционират национални институти за пътна безопасност. Те пълноценно ръководят процесите, свързани с БДП, като наблюдават дейността на институциите, анализират първичната информация по темата, активно контактуват с гражданите и всички заинтересовани страни, за да предоставят ефективни решения на съществуващите проблеми. Те са своеобразен мост за добри практики в национален и международен план.

Създаването на Институт за пътна безопасност е препоръчано на България от ООН и Световната банка.
Вярваме, че създавайки Институт за пътна безопасност ще допринесем за преодоляване на текущата негативна ситуация страната и ще се превърнем в ключов елемент в борбата за намаляване на жертвите и пострадалите на пътя.

Цели

 • Повишаване нивото на ПБ в страната;
 • Обединяване експертния потенциал в областта на ПБ;
 • Изграждане и развитие на международни контакти, обмяна на опит и добри практики;
 • Генериране, поддръжка и разпространение на информационни ресурси, свързани с ПБ;
 • Подпомагане дейността на държавните органи и институции в сферата на ПБ и научно изследователска дейност;

Задачи

 • Осъществяване на постоянен мониторинг на дейността на всички институции отговорни за ПБ;
 • Изготвяне и разпространение доклади, анализи и изследвания за състоянието на ПБ и ефективността на противодействието на пътнотранспортния травматизъм;
 • Обективен анализ на ПТП и причините водещи до тях;
 • Изготвяне на концепции и стратегии за внедряване на ИТС и международни стандарти в организациите участващи в движението по пътищата на страната;
 • Поддръжка и предоставяне на информационни и статистически данни;
 • Участие в или организиране на международни семинари и конференции по ПБ;
 • Реализация на инициативи за обучение и популяризация;
 • Изготвяне на становища по законопроекти свързани с ПБ;
 • Изработка и поддръжка на информационен сайт и мобилни приложения за ПБ;
 • Реализация на медиен проект в сферата на ПБ.

Контакти:

тел. 0888 834 162; e-mail: ptp2017.bg@gmail.com; www.bulgarianinstitute.com

Полезни връзки:

 • Белгийския Институт за Пътна Безопасност (BRSI)
 • Холандския Институт за изследване на безопасността по пътищата (SWOV)
 • Институт за изследвания в областта на пътната безопасност на Алианц (Allianz Center for Technology)
 • Американския институт по безопасност на пътищата (IIHS)

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация