Общинският съвет заседава днес

 

bty

Днес от 09,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” ще се проведе редовното заседание на Общински съвет – Плевен, със следния предварителен дневен ред:

 1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение №1039/24.04.2014 г. на Общински съвет – Плевен и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, приета с Решение №705/25.09.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Докладна записка относно Стратегически план за дейността на отдел „Вътрешен одит” за периода 2018-2020 г.

Внася: Цветан Цеков – ВРИД Началник отдел „Вътрешен одит”

 1. Предложение относно приемане Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на Годишен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Плевен за 2017 г.

Внася: Постоянна комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм”

 1. Предложение относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2017 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

 1. Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Приемане на отчет за изпълнение на решенията от №362/27.10.2016 г. до №454/22.12.2016 г., мандат 2015-2019 г.

Внася: Постоянна комисия по „Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията”

 1. Предложение относно преименуване на социалните услуги Дневен център за възрастни с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно сформиране на Комисия за изработване на правила за отпускане на финансови средства от Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби.

Внася: Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност”

 1. Предложение относно утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2018 година.

Внася: Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт”

 1. Предложение относно Даване на съгласие „Инжстрой“ ЕООД, гр. Плевен да сключи договор за инвестиционен кредит, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0012 „Повишаване на енергийната ефективност в „Инжстрой“ ЕООД, чрез закупуване ново високоефективно оборудване”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предварително съгласие за увеличение на капитала на „Тибор” ЕАД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно увеличение на капитала и свързаното с това изменение на Устава на „Тибор” ЕАД – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет за средствата от Европейския съюз за същия период.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи от Община Плевен за 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на критерии за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на гробищните паркове в гр.Плевен и на подходите към тях.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор” – гр.Плевен, недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.655.173, заедно с построените сгради за образование, находящ се в ж.к. „Сторгозия” №102, гр. Плевен, актуван с АОС №42508/02.02.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – гр. Плевен, недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.652.14, заедно с построените сгради за образование, находящ се на ул. „Георги Кочев”№102, гр. Плевен, актуван с АОС №42510/05.02.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски” – гр.Плевен недвижими, нежилищни имоти – публична общинска собственост, находящи се в ж.к. Сторгозия” №97, гр. Плевен, актувани с АОС №42497/26.01.2018 г., АОС №42498/26.01.2018 г. и АОС №42499/26.01.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия „Захарий Зограф” – гр. Плевен, недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.652.246 заедно с построените сгради за образование, находящ се на ул. „Гривишко шосе”№2, гр. Плевен, актуван с АОС №42509/02.02.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГРАО/ в гр. Плевен, недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ част от четириетажна административна сграда с идентификатор 56722.659.863.1 – стая №97 с площ 26 кв.м., ет. ІV, находящ се на пл. „Възраждане”№2, гр. Плевен, актуван с АОС №37562/15.06.2012 г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение „Клуб идея” Плевен недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения с източно изложение в сутеренния етаж на сграда, находяща се на ул. „Димитър Константинов№17, гр. Плевен, актуван с АОС №39523/16.10.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение и склад, с площ от 25.00 кв.м., находящо се в гр. Плевен, пл.”Иван Миндиликов”№7, в сградата на Автогара – Плевен, първи етаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение и склад, с площ 34,00 кв.м., находящо се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов”№7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на такси на корен за дървесина на имот от Общински поземлен фонд, намиращ се извън горските територии.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот V-2964, 2965, 2966, 2969 – отреден за жилищно строителство в кв.111 по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2018-2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно актуализиране списъка на имот с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, приети с Решение №491/24.02.2017 г. на Общински съвет – Плевен и приемане на пазарни им оценки за отдаване под наем за стопанската 2017/2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изменение и допълнение на Решение №537/30.03.2017г. на Общински съвет – Плевен за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно заявление за разрешаване за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот – І-12716 – За безвредни производствени дейности в кв.722г по плана на гр. Плевен и част от улица определена от ок 226а към ок 228а, попадаща в поземлени имот 654.393, 654.388 и 654.390.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – Плана за застрояване за ПИ 56722.757.548 в местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на пътна връзка до ПИ 17854.82.13 в местността „Гривишка бара”, землище с. Гривица.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно поставяне на монументално-декоративен елемент – паметник на Девета плевенска дивизия.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Питане от Емил Райков – Общински съветник от МК „За промяна”, с вх. №1211/15.03.2018 г.
 2. Питане от Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ с вх. №ОбС – 1213/15.03.2018 г.
%d bloggers like this: