film izle

Продължава намаляването и застаряването на населението в област Плевен

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, сочи статистиката на НСИ.

Към 31 декември 2017 г. населението на област Плевен е 244 209 души, което представлява 3.5% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 3 929 души, или с 1.6%.

Мъжете са 119 044 (48.7%), а жените – 125 165 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Към 31.12.2017 г. в градовете живеят 162 991 души, или 66.7%, а в селата – 81 218 души, или 33.3% от населението на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 62 689, или 25.7% от населението в областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група намалява с 0.4 процентни пункта. Процесът на остаряване в област Плевен е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 15.1%, а на мъжете – 10.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.3%), Габрово (28.2%), Кюстендил (26.9%) и Ловеч (26.6%). Общо в деветнадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.2%, и Варна – 18.6%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 19.4%. Най-висок е този дял в Италия (22.3%), следвана от Гърция (21.5%) и Германия (21.2%). Общо в шест страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2017 г. децата до 15 години са 33 765, или 13.8% от общия брой на населението. Спрямо 2016 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта. В регионален аспект делът на лицата под 15 години е най-висок в общините Долни Дъбник  и Кнежа – съответно 16.8% и 14.7%, а най-нисък в община Белене – 10.1%.

Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост1 за област Плевен е 65.3%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 43.8 години през 2009 г. и достига 45.9 години в края на 2017 година. Средната възраст при мъжете достига 44.1 години, а при жените – 47.7 години.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 44.7 години, а в селата – 48.4 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват, както остаряването на населението, така и законодателните промени1 при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. е 136 196 души, или 55.8% от цялото население на областта, като мъжете са 72 993, а жените – 63 203 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране, трудоспособното население е намаляло с 3 079 души, или с 2.2% спрямо предходната година.

Към края на 2017 г. над трудоспособна възраст са 72 041 души, или 29.5%, а под трудоспособна възраст – 35 972 души, или 14.7% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2017 г. коефициентът на демографско заместване за област Плевен е 60. За страната това съотношение е 64, а за сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Най-благоприятно е съотношението в областите Сливен – 84, Варна – 71, и София (столица) – 70 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 44, и Габрово, Перник и Кюстендил, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 50 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст, който през 2017 г. е отрицателен – минус 1 415 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

През 2017 г. на територията на областта са се заселили  4 289 души, а са  се изселили – 5 704 души.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация