film izle

Мътна вода с коли форми и манган са пили в Червен бряг

В Чомаковци към „коктейла“ е имало и Ешерихия коли, а в Койнаре – нитрати

Във връзка с влошената метеорологична обстановка и въведеното режимно водоснабдяване в гр. Червен бряг, с. Радомирци и с. Рупци от страна на РЗИ – Плевен е организиран учестен мониторинг на качествата на питейната вода. На 06.07.2018г. е възстановено водоподаването от водоизточник „Златна Панега“ и е нормализирано количеството подадена вода за населението на трите населени места, като е отменено режимното водоснабдяване. Остава влошено качеството на водата по показатели мътност, манган и коли форми. От страна на РЗИ – Плевен е издадено предписание до ВиК ЕООД – Плевен за предприемане на всички оздравителни мероприятия, завишаване на дезинфекционния агент и организиране на учестен мониторинг на качествата на водата до нормализиране на обстановката.

Населени места с въведено режимно водоподаване – гр. Червен бряг, с. Радомирци и с. Рупци.

Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 9 бр.

Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 24 бр.

От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 10 бр.

В Червен бряг пробите показват завишено съдържание на коли форми и манган. В Чомаковци – на коли форми и Ешерихия коли, а в Койнаре – на нитрати и коли форми.

Уведомяваме населението, че подаваната вода от водопроводната мрежа на населените места към настоящия момент не е годна за пиене и готвене и може да се използва само за хигиенни и битови нужди. За питейни нужди да се използва бутилирана трапезна вода или ниско минерализирана минерална вода. При нормализиране на обстановката и привеждане на водата към изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели от страна на ВиК ЕООД – Плевен и РЗИ – Плевен населението ще бъде уведомено допълнително.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация