film izle

Тъжна статистика: 2 112 родени и 4 626 умрели в област Плевен през 2017 г.

С най-голям отрицателен естествен прираст са общините Пордим, Гулянци и Никопол

През 2017 г. в област Плевен са регистрирани 2 125 родени деца, като от тях 2 112 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените  е намалял с 70 деца, или с 3.2%. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Коефициентът на обща раждаемост през 2017 г. намалява с 0.1‰ спрямо 2016 г. и е 8.6‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (11.7‰) и Долна Митрополия (10.6‰), а с най-нисък – Белене (4.3‰) и Пордим (5.8‰).

Броят на живородените момчета (1 089) е със 66 по-голям от този на живородените момичета (1 023), или на 1 000 живородени момчета се падат 939 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 1 378  и 734 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.4‰, а в селата – 8.9‰. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 8.4 и 9.4‰.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2017 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.79. За сравнение, през 2016 г. той е бил 1.80 деца.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

През 2017 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете  и при раждане на дете е съответно 25.8 и  27.6 години.

През последните години се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял нараства от 52.4% през 2005 г. на 59.8% през 2009 г. и на 67.9 % през 2016 година. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 465, или 69.4% от всички живородени.

Най-висок е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Долни Дъбник (86.7%) и Искър (81.5%). Следват общините Кнежа (81.3%), Гулянци (80.5%) и Долна Митрополия (79.5%).

Най-нисък е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Плевен (60.0%) и Белене (47.4%).

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.

 Смъртност

И през 2017 г. нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 4 626 души, а коефициентът на обща смъртност – 18.8‰. Спрямо предходната година броят на умрелите  се запазва.

Смъртността сред мъжете (19.4‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18.2‰). Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (25.9‰) отколкото в градовете (15.2‰).

С най-висока смъртност се отличават общините Пордим (30.6‰), Гулянци (29.8‰) и Никопол (26.0‰). Най-нисък е този показател в общините Плевен – 14.3‰ и Червен бряг – 20.1‰.

През 2017 г. в областта са починали 17 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност2е 8.0‰. След достигнатото най-високо равнище през 2002 г. – 13.9‰, коефициентът на детска смъртност  варира от  13.7‰ през 2005 г, до  6.5‰ през 2013 г. През 2017 г. е регистрирано спад на коефициента на детска смъртност с 2.5‰ спрямо 2016 година.

 Естествен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2017 г., в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на областта е намаляло с 2 514 души, или с 72 души повече в сравнение с 2016 година.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст1, е минус 10.2‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 6.8‰, а в селата – минус 17.0‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен прираст е община Плевен (-5.8‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са общините Пордим (-24.8‰), Гулянци (-22.2‰) и Никопол (-18.0‰). Останалите общини също са с отрицателен естествен прираст.

 

 

 

 

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация