film izle

Броят на местата в детските ясли в областта е намалял с близо 3%

Към 31.12.2017 г.в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 293 места в тях. Това сочи статистиката на НСИ. В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 193 места, а в селата 6 със 100 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2017 г. се намалява с 38, или с 2.9%.

Към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли разполагат със 708 места, а яслените групи към ДГ – с 585.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. общо за страната е 16.9%, като най- висока е  в областите Габрово (24.8%), Благоевград (23.1%) и София (столица) (21.3%).

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. общо за областта е 19.8 на 100 деца до 3 годишна възраст.

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 1 142 деца, или с 95 деца по-малко в сравнение с 2016 година. В края на годината в областта за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 256 деца. От тях момчета са 661, а момичета – 595.

В края на годината най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 79.6%, следван от дела на децата на 1 година – 15.5%. На 3 и повече години са 61 деца, или 4.9%.

В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детските ясли, общо за областта, е 19.2%. Обхватът на децата на двегодишна възраст е 45.0%, а на децата на една година – 8.9%.

В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 16.6% и в сравнение с предходната година се увеличава с 0.2 процентни пункта. Най-високи са стойностите на показателя за областите София (столица) (23.4%), Габрово (21.7%) и Благоевград (21.2%).

За да осигурят условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата, в края на 2017 г. в детските ясли работят 350 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 155. По-голямата част от тях са медицински сестри (144) и акушерки (11). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 195 души.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация