film izle

Разглеждат в комисии финансовото състояние на общинските фирми

Две от постоянните комисии към Общински съвет – Плевен ще обсъждат на заседанията си в понеделник, 27 август, финансовите анализи за първото полугодие на 2018 г. на търговските дружества с общинско участие. На заседанията на ПК по “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев и ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков ще бъдат представени финансови справки от „ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Тибор” ЕАД.

Всички постоянни комисии към ОбС – Плевен заседават следващата седмица

Внесените в деловодството на местния парламент отчети за периода показват следното:

В анализа за състоянието на „ДКЦ II Плевен“ ЕООД се посочва, че фирмата е в добро финансово състояние. Няма финансова задлъжнялост към фирми и държавни институции. Редовно изплаща възнагражденията на работниците и служителите и превежда в срок осигуровки и данъци. Дружеството завършва с печалба от 6853.85 лв. към 30.06.2018 г.

В справките, внесени от „ДКЦ III Плевен“ ЕООД е записано, че в структурата на приходите през първо шестмесечие на 2018 г., 86.1 % са от медицински дейности по договор с РЗОК – Плевен, 10.8 % са от директни плащания на физически и юридически лица и около 3.1% са приходи от наематели и финансиране. Финансовите показатели дават добра характеристика за финансовото състояние на лечебното заведение – то е финансово независимо и покрива текущите си задължения с наличните краткосрочни активи.

В отчета за приходите и разходите за второто тримесечие на 2018 г. „Инжстрой” ЕООД посочва, че краткосрочните й задължения към 30.06.2018г. са в размер на 1 134 хил. лв., а краткосрочните вземания – 873 хил. лв. Към 30.06.2018г. средносписъчният състав на дружеството е 101 лица. Към тази дата дружеството няма просрочени задължения към държавата, персонала, лизингови компании и банки. Фирмата приключва полугодието с печалба в размер на 20 000 лв.

Информацията за актуалното състояние на фирма „Паркстрой“ ЕООД към 30.06.2018 г. показва, че през второто тримесечие на годината дружеството е реализирало приходи в размер на 616 705 лв., срещу отчетени разходи в размер на 532 475 лв. Изпълнените дейности от „Паркстрой“ през отчетния период са поддържане на дървесно-храстовата растителност, почистване на зелени площи, алейна мрежа и детски площадки, ремонти на детски площадки, както и дейности по окастряне и отстраняване на дървета, почистване на гробищните паркове в града, изработени и поставени пейки по молби на граждани. През второто тримесечие на годината средно-списъчния брой на персонала е 86 лица.

Общо 9 955 583 е броят на превозените пътници от фирма “Тролейбусен транспорт” ЕООД за първите шест месеца на година, сочи отчетът на дружеството за полугодието, внесен в Общинския съвет. Малко над 2 милиона от тях са били с билети, а почти 7,9 милиона – с абонабентни карти. Увеличението на пътуващите с билети спрямо шестмесечието на 2017г. е 3,15 %, а пътниците с абонаментни карти са повече с почти 7 на сто. За полугодието приходите от оперативната дейност бележат ръст от 6 на сто спрямо първото полугодие на 2017г. Този ръст е по-малък от ръста в пътуванията, защото не е получена компенсацията в размер на 57 хиляди лева, посочват от дружеството.

В анализа от „Тибор“ ЕАД е записано, че дружеството приключва шестмесечието на 2018 г. със счетоводна печалба в размер на 2 000 лв., като за 2017 г. същият период е бил със загуба в размер на 34 000 лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита увеличение на приходите от дейността и общите приходи с 10 000 лв. Посочва се също, че считано от 01.03.2018 г. са предоговорени всички договори за наем на обекти в сградите на пазара. В тази връзка са били изготвени нови бланкови договори за обектите в отделните сгради и преизчислени месечните наеми, съгласно утвърдените от Съвета на директорите минимални месечни наемни цени, съобразени с Приложение №2 към Наредба №17 на ОбС – Плевен. На около 25% от сключените договори за наем месечните наеми са запазени същите.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев ще заседава на 27 август от 17,30 ч. в Заседателната зала. Пред комисията ще бъдат представени финансовите анализи и справки за първото полугодие на 2018 г. от търговските дружества с общинско участие, ще бъде обсъдено и  предложение за изменение програмата за развитие на “Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Дневният ред включва още: обсъждане на становище относно бизнес план за развитие на ВиК – Плевен; предложение за увеличаване капитала на ДКЦ ІІ – Плевен и „Тибор“; предложение за намаляване капитала на Дентален център I; изменение на общинската Наредба №17; др.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала. Този месец пред комисията ще бъдат представени финансовите анализи и справки за първото полугодие на 2018 г. от търговските дружества с общинско участие – „ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Тибор” ЕАД. Съветниците ще се запознаят още със заявление от читалището в с. Бръшляница във връзка с проблеми със сградния фонд и с отговор от кмета на Общината по повод искане от кмета на с. Брестовец. Ще бъде обсъдено и предложение от организаторите на авиационния фестивал „Криле за всички“, който предстои на 15 и 16 септември.

Общинските съветници обсъждат 38 точки на сесията на 30 август

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация