film izle

Полицията предприема мерки за безопасност за откриването на новата учебна година

За опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението в районите на училищата и на детските градини във връзка с предстоящото откриване на новата учебна 2018/2019 г. в областта ОДМВР – Плевен ще планира и проведе работни срещи с представители на регионалното управление на образованието (РУО) към Министерството на образованието и науката и с кметовете на общини. На срещите ще се набележат конкретни дейности, свързани с откриването на новата учебна година и за недопускане нарушения на обществения ред.
С директорите на детските градини и училищата на работни срещи ще се съгласуват съвместните действия по обезпечаване на обществения ред и сигурността в техните райони. Ще се вземат предвид възможностите за допълнителни мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. Ще се актуализират начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на МВР. В срещите задължително ще вземат участие полицейски, младши полицейски инспектори (ПИ, МлПИ) и инспектори от детска педагогическа стая. На директорите на детски градини и училища ще се предоставят актуални списъци с имената и телефоните на ПИ и МлПИ, обслужващи съответната територия.
Ще се извършат охранителни проверки на сградите на детските градини и училищата в обслужваната територия. При констатиране на пропуски, свързани с охраната и пропускателния режим в тях, до началниците на РУО ще се изпращат уведомителни писма съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за отстраняване на пропуските и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност. От компетентните органи изрично се изиска писмено уведомление за взетите мерки в срока по чл. 66, ал. 3 от ЗМВР.
Ще се проведат работни срещи с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в детски градини и училища. На срещите да се изиска по време на инструктажите регулярно да се поставя задача на охранителите да следят за лица със съмнително поведение в и около обектите, като се уточнява начинът на действие при получаване на сигнали за противообществени прояви.
Ще се създаде организация в план-разстановките на силите и средствата на структурите на МВР за откриване на учебната година на 17.09.2018 година ще се включат полицейски служители по направления на дейност с конкретно разпоредени задачи за изпълнение по обезпечаване на обществения ред и сигурността в районите на детските градини и училищата.
Ще се планира извършването на системни проверки в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни лица в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. Ще се планира извършването на контрол над търговски обекти в близост до детски градини и училища за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. При необходимост на основание чл. 65, ал. 1 и 2 от ЗМВР ще се съставят писмени протоколи за предупреждение за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното нарушение.
В часовете на класа ще се провеждат беседи по предварително изготвени съвместни графици в рамките на Националната програма „Работа на полицията в училищата“.
Във връзка със Седмицата за превенция на детската пътна безопасност и откриването на новата учебна година до 14.09.2018 година от служители на „Пътна полиция” съвместно с представители на общините и кметствата, а при необходимост – и на областната управа, в районите на всички детски и учебни заведения да се извърши оглед на:
– сигнализацията с пътни знаци и маркировка;
– уличното осветление;
– предпазните огради на детските градини и училищата и пешеходните ограждения (парапети) от висок или нисък тип, които канализират пешеходните потоци и не позволяват пресичане на уличните платна на нерегламентирани места;
– обезопасеността на входовете на всички детски градини и училища без изключение (в това число и на училищата по изкуствата и по културата към Министерство на културата).
При възможност преди пешеходните пътеки в районите на детските градини и училищата да се изградят изкуствени неравности (и/или други средства) за ограничаване на скоростта на движение и да се изградят/освежат пешеходните пътеки в съответствие с нормативните изисквания.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация