film izle
11 октомври 2018, 11:21 няма коментари

„МИГ Белене – Никопол“ открива процедура за проектни предложения по Програма за развитие на селските райони

„МИГ Белене – Никопол“ публикува

О Б Я В А

за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства, чрез стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Белене – Никопол” , чл.62, т.4 от Наредба No22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.105.

Оперативна програма:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

Мярка:

19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:

„МИГ Белене – Никопол, Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства”

Основната цел на процедурата:

Инвестиционна подкрепа за подобряване на цялостната дейност и повишаване на ефективността и производителността на малките и средни селски стопанства, чрез:

 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на
  физическия капитал;
 • опазване на компонентите на околната среда;
 • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Допустими кандидати:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
– Физически и юридически лица
– Групи на производители

Индивидуалните бенефициенти /физически и юридически лица/:

 1. Да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП;
 2. Стандартен производствен обем (СПО) на стопанството ≥2000 евро.
 3. Юридически лица доказват доход от земеделска дейност за предходната стопанска година;

Групи на производители:

 1. Да са признати като организация на производители в съответствие с националното и/или европейското законодателство;
 2. Инвестициите да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията.

Кандидатите следва да представят бизнес план, който да доказва подобряване на дейността на земеделското стопанство, чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.

Допустими дейности:

Подкрепа ще бъде насочена към:

 1. Инвестиции в земеделски стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 2. Инвестиции на признати групи или организации на производители, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Земеделските продукти по т. 1 и 2 , могат да бъдат само продукти, които са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.

Инвестициите следва да са свързани с:

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или
 2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; и/или
 4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или
 6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или
 7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Допустими разходи:

Разходи за :

 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, вкл. чрез лизинг;
 2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, вкл. чрез лизинг;
 3. Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед /без да се нарушава демаркацията с националната програма по пчеларство/ и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 4. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 5. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 6. Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи

Период на прием и място на подаване на проектните предложения

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи срок
Начален срок за подаване на проектните предложения: 10.10. 2018 година
Краен срок за подаване на проектните предложения: 19.11.2018 г.- 16.30 ч.

Втори срок
Краен срок за подаване на проектните предложения: 10.06.2019 г. – 16:30 ч.

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 .
Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: https://eumis2020.government.bg.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ е в размер на 800 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

Допустимите за финансово подпомагане разходи по проект включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.
Съгласно финансовите условия по мярката от одобрената СВОМР на МИГ Белене – Никопол:

1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 20 000 евро – 39 116, 60 лв.
2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 75 000 евро – 146 687, 25 лв.
В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват планираните преки и непреки разходи в бюджета на всяко едно проектно предложение
Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 19 558,00 лева.
Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е не по-малко от 117 348,00 лева.

Интензитет на финансовата помощ

Важно! Допустимите за финансово подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Процент на съфинансиране:

За индивидуален бенефициент:

– 50 % от размера на разходите;

– 70% от размера на разходите, допустими за подпомагане за кандидати, отговарящи на повече от едно от следните условия:

 1. Проекти, представени от млади земеделски стопани;
 2. Интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
 3. Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
 4. Проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.
 5. Инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

За колективни инвестиции:

– 80% от размера на разходите, допустими за подпомагане.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

 1. Проектът е за биологично земеделие        10 т.
 2. Проектът е за инвестиции е сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени медицински култури“        40 т.
 3. Проектът е за инвестиции в иновации в стопанството        20 т.
 4. Проектът се изпълнява на територията на необлагодетелстван район или на територията на Натура 2000         15 т.
 5. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони           15 т.
 • 5.1. 1 работно място        5 т.
 • 5.2. 2 работни        10 т.
 • 5.3 повече от 2 работни места        15 т.

Лица за контакт и място да достъп до подробна информация:

Анелия Димитрова – експерт СВОМР, тел. 0878782080;

Анита Мариянова – технически сътрудник – тел. 0878 548 963

е-mail: migbn@abv.bg

адрес: гр. Белене, пл.”България” №1, ет. 1

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на Сдружение „МИГ Белене – Никопол” – http://www.mig-bn.eu./;

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация