film izle

2,4% по-малко деца в детските градини, увеличават се учениците в професионалните гимназии

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 6 828 деца, или с 2.4% по-малко в сравнение с предходната година.
  • В началното образование (I – IV клас) се обучават 8.9 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.9 хиляди.
  • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 703 и 996 ученици.
  • Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 2 654.

Предучилищно образование

Към 1.12.2017 г. в област Плевен функционират 76 самостоятелни детски градини с директор. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2017/2018 г. е 6 828, от които 3 551, или 52.0% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.4% (Фиг. 1.).

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2017/2018 година е 77.0%, или с 0.4 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година. Средният брой деца в една детска градина за областта е 90, като една група се формира средно от 23 деца.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 640 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 13 души, или с 2.0%. Детските учители са 597, или 93.3% от педагогическия персонал.

Общо образование

Към 1.10.2017 г. в област Плевен учебни занятия се водят в 81 общообразователни и специални училища. Учениците са 20 007, като в сравнение с предходната учебна година учениците в тази образователна програма се намаляват с 1 287, или с 6.0%. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

През учебната 2016/2017 година 491 ученици са напуснали общообразователни и специални училища в основно образование.

През 2017 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 3 564, а средно образование – 703 ученици.

Учителите (без директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специални училища през учебната 2017/2018 година са 1 821 или с 300 повече в сравнение с предходната година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение в област Плевен през учебната 2017/2018 година се осъществява в 24 училища. Общият брой на учащите в тях е 6 338 и в сравнение с предходната учебна година се увеличават с 496 или с 8.5%.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 57.2% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През настоящата учебна година учителите в професионалните гимназии обучаващи за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация в Плевенска област са общо 571.

През 2017 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 996 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 136-ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
  • 644-ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните гимназии и спортното училище в област Плевен.

Висше образование

През учебната 2017/2018 година броят на студентите в област Плевен, записани в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, е 396. Завършилите тази степен на образование през 2017 г. са 128. Учащите през учебната 2017/2018 година студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, са 886. Завършилите тази степен на образование през 2017 г. са 178. През учебната 2017/2018 година студентите, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, са 1 768. Дипломиралите се през 2017 г. в същата образователно- квалификационна степен са 197.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация