Община Плевен ще кандидатства с проект за защитни мероприятия при горски пожари

Община Плевен ще кандидатства с проектно предложение за защитни мероприятия за превенция при горски пожари по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Съгласието си за това дадоха днес на извънредна сесия общинските съветници.

Целта на процедурата е въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари, както и въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от вредители, болести, природни бедствия и катастрофични събития в горските територии. За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат горските пожари. Изработена е методика, по която българските гори са класифицирани в три степени на риск от горски пожари – висок, среден и нисък. Община Плевен е определена като такава с висок риск от горски пожари.

Процедурата е за предоставяне на 100 % безвъзмездна финансова помощ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства, обясни кметът на Община Плевен Георг Спартански. В бъдеще подобни мерки ще трябва да приложат всички общини. Общата стойност на проектното предложение на местната администрация е до максималния допустим размер от 2 933 700,00 лв. Предвидените противопожарни дейности се отнасят към създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, минерализовани ивици; изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите; изграждане и подобряване на горски пътища. Конкретните мероприятия ще се реализират  в землищата на Плевен, на град Славяново и на селата Николаево, Гривица, Радишево, Бохот, Беглеж, Върбица, Буковлък, Коиловци, Къртожабене, Ласкар, Мечка, каза още г-н Спартански.

С минута мълчание в памет на актьора Христо Домусчиев започна днешната извънредна сесия на ОбС

%d bloggers like this: