film izle

Преподавател от Езиковата в Плевен премина обучение в Дъблин за използване на дигиталните технологии в класната стая

Грета Димова – заместник-директор по учебната дейност в ПГПЧЕ – гр. Плевен и учител по английски език, премина курс на обучение на тема „Използване на технологиите в класната стая” в Алфа Колидж – Дъблин, Ирландия, вследствие на спечелен проект по ключова дейност 1 на програма Еразъм+ на тема „Иновации и традиции за по-добро бъдеще”.

По време на обучението бяха предложени нови и непознати за българската методическа система аспекти за ИКТ в класната стая при чуждоезиковото обучение и методи за преподаване на предмет на чужд език с акцент върху междупредметни връзки и учене на език в контекста на други предметни области. Особено място беше отделено на темата: „От дигитална компетентност към дигитално гражданство“ – развитие на медийната педагогика и грамотност в условията на дигиталното общество, както и използването на Гугъл продуктите в класната стая. Те са в съответствие с оперативните цели на европейската програма за насърчаване на придобиването на ключови умения чрез системата за образование и обучение.

С развитието на обществото се повишават  и очакванията към училището, за формиране на учениците като можещи и знаещи личности, притежаващи повече от минимума знания, които да са морално отговорни,  да имат правилни възгледи за живота и да притежават способности  за постигане на целите си.

Все повече ученици заявяват или показват необходимост от придобиване на знания и умения, които не са заложени в учебните програми на МОН, а успешната им реализация в бъдеще зависи  до голяма степен от знанията и уменията, придобити и извън класната стая.

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – град Плевен разполага със завидна база в обособения в училището Център за неформално и електронно учене по спечелен проект, финансиран от фондация Америка за България,  осигуряващ електронно и компютърно оборудване за използване на разнообразни методи и средства, разкриващи нови възможности в класната стая.

Но използването на великолепната база в електронно отношение изисква и квалифицирани учители, които да имат уменията и компетенциите да я използват, тъй като големият интерес на учениците към компютъра и електронните комуникации определя използването им в учебния процес като силен и мотивиращ фактор за изпълнение на поставените задачи и постигане на дидактическите цели.

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование, а електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище, каквото се стреми да бъде ПГПЧЕ – гр. Плевен, тъй като навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност и подпомага образователния процес по начин, който отчита индивидуалните потребности на учещите, позволява да се изградят у тях важни дигитални компетентности, необходими за нашата „основана на знанието” икономика.

Госпожа Грета Димова изрази своя стремеж, като част от ръководството на учебната институция и като преподавател по чужд език, ПГПЧЕ да стане образователен център за използване на съвременни ИКТ методи на активно учене и притегателен център като възпитателна институция, която провежда европейска политика в сферата на интеркултурното развитие, още повече имайки статут на училище – европейски посланик.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация