film izle

Постоянните комисии на Общинския съвет заседават на 26 и 27 ноември

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен се събират за заседания следващата седмица – на 26 и 27 ноември /понеделник и вторник/. Този месец две от комисиите – ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по „Бюджет и финансова политика”, ще разглеждат финансовите анализи на търговските дружества с общинско участие.

По дневен ред от 31 точки заседават плевенските общински съветници на 29 ноември

Всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на съветниците, са публикувани на страницата на местния парламент, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ – „Материали за заседания на постоянни комисии през месец ноември 2018 г.“ .

  • НОЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 13,30 ч. в ст. 70 на Община Плевен. Дневният ред на Комисията включва 13 точки, четири от тях касаят общински наредби. Комисията ще обсъди предложение за отмяна на действащата Наредба №9 /за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние/ и приемане на нова, за отмяна на Наредба №6 /за регистрацията и отглеждане на кучета в община Плевен/, промени в Наредба №26 /за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост/ и предложената нова Наредба № 18 /за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти/. В дневния ред на Комисията са още: отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 31.08.2017 г. – 30.11.2017 г.; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет на нежилищен имот на ул. „Васил Левски” №176 за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура; предложение за предоставяне на общински терен за спортно игрище; др.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 14 точки. Този месец в Комисията влизат четири предложения за подробни устройствени планове, касаещи част от землището на Плевен и селата Буковлък, Бръшляница и Ясен. Съветниците ще обсъдят и предложение за  разполагане на чешма в градската среда, направено във връзка с писмо от председателя на Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация за дарение на преместваемото съоръжение, като се посочва, че чешмата е свързана с послание към донорите. Предложението е технически допустимо и има възможност съоръжението да се разположи в Гаровата градина, се посочва във внесения текст. 

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията е от 16 точки, една от които са финансовите анализи на търговските дружества с общинско участие. Комисията ще обсъжда още: предложение за сключване на договор за кредит с фонд ФЛАГ; предложение от ОУ „Васил Левски“ – гр. Плевен във връзка с необходими средства за ремонт; заявления от кмета на с. Горталово за почистване на речното корито на Чернелка, за изграждане на параклис и за смяна на дограма на административна сграда в селото; молба за изграждане на детска площадка в Плевен; продажба на общински имот по плана на с. Буковлък. 

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Съветниците ще се запознаят с жалба относно спряна тролейбусна линия №4 и отговор от фирма „Тролейбусен транспорт“ в тази връзка, ще обсъдят и предложение за предоставянето на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания на автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на Община Плевен. Част от дневния ред са и въпроси за промени в Общинската транспортна схема – автобусни и тролейбусни линии.

27 НОЕМВРИ /ВТОРНИК/

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов ще заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Пред Комисията ще бъдат представени молба за изграждане на детска площадка в Плевен и предложение за предоставяне на общински терен за спортно игрище за провеждане на учебно-тренировъчен процес от Футболен клуб „Фортуна Плевен“.    

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски ще заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният  ред е от 15 точки, сред тях са: предложение за изменение на инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 год.; предложение за прекратяване на концесионен договор за язовир Пелишат; учредяване на безвъзмездно право на ползване за читалищата в селата Беглеж и Търнене върху общински недвижими имоти; предоставяне на терен за спортно игрище; определяна на място за разполагане на чешма в градска среда; предложение от ОУ „Васил Левски“ – гр. Плевен във връзка с необходими средства за ремонт; др. 

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. За обсъждане в Комисията влизат 7 точки. Комисията ще се запознае с писмо от НЧ „Парашкев Цветков“ – гр.Плевен относно средства за ремонт на покрива, ще обсъди и предложения за учредяване на безвъзмездно право на ползване за читалищата в селата Беглеж и Търнене върху общински недвижими имоти. Част от дневния ред на съветниците е и писмо от ОУ „Васил Левски“ – гр. Плевен във връзка с необходими средства за ремонт на училищната сграда.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация