film izle

Гласуваха план-приема за следващата учебна година

Новият план-прием за 2019-2020 г. на учениците след основно образование бе приет с мнозинство на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Плевен

Днес се проведе второто заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Плевен, свързано с разглеждане, обсъждане, анализиране и приемане на предложенията за план-приема на учениците след основно образование в училищата на територията на област Плевен. Заседанието бе председателство от заместник-областния управител Татяна Божинова. В него взеха участие началникът на РУО – Плевен Албена Тотева, експерти от управлението, заместник-кметове и представители на общините, Дирекции Бюра по труда, работодателски организации, на синдикалните организации в ресор образование, както и от РДСП-Плевен.

Заседанието беше открито от заместник-областния управител и председател на Постоянната комисия по заетост Татяна Божинова. Дневният ред включваше обсъждане и съгласуване на Държавния план-прием в 8 клас за учебната 2019/2020 г. за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките за профилирана подготовка в средните училища, за паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в професионалните гимназии, както и за държавен план-прием в 5 клас в профил математически в МГ „Гео Милев” – Плевен, по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО.

Началникът на РУО – Плевен Албена Тотева запозна членовете на Съвета с предложението на новия план-прием. След анализа на РУО се очерта преобладаването на професионалните паралелки в съотношение близо 2 към 1 спрямо профилите, както и преобразуване на паралелки чрез преструктуриране към посока STEM профили, IT и технически специалности. Запазва се тенденцията за ориентиране на приема към професионалното образование и обучение в средните училища в общини, като  Гулянци, Червен бряг, Никопол, както и в 4-те обединени училища от общините Плевен, Пордим и Червен бряг. Подчертано беше, че план-приемът е съобразен с утвърдените от министъра на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план- прием в VІІІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища.

В последвалата дискусия участниците се обединиха около необходимостта за продължаваща устойчива във времето координация и комуникация на междуинституционално ниво, в изпълнение на приоритетите, залегнали в общинските и областната стратегия за развитие на образованието.

След изчерпването на дневния ред и последвалите дискусии, се предложи гласуването на новият план-прием за 2019-2020 г., който беше приет с мнозинство. След представянето му пред комисия в Министерството на образованието и науката, предстои да бъде утвърден от началника на РУО в срок до 30 март 2019 година.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация