film izle
13 февруари 2019, 16:45 няма коментари

Област Плевен е на 18-о място по средна годишна заплата за 2017 г.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 430 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите намалява със 328 души или с 0.6%. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (11.3%), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (6.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (2.8%), и „Финансови и застрахователни дейности” (2.7%). Намаление на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности – най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” (11.2%).

Делът на наетите лица по сектори, от общия брой на наетите е, както следва: „Преработваща промишленост“ – 28.6%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.4%; „Образование“ – 9.9%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.6%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.6% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2017 г., областта заема 11-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 739.5 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

В сравнение с останалите области от Северозападния район през 2017 г. област Плевен е на 1-во място по наети лица, следвана от област Враца – 38.6 хиляди.

В област Плевен средната брутна годишна работна заплата за 2017 г. е 9 401 лв., при 12 448 лв. средно за страната.

Фиг. 1. Средна брутна годишна работна заплата в област Плевен по години

Левове

По размер на средната работна заплата за 2017 г. област Плевен заема 18 място сред 28-те области в страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 17 199 лв., а с най-ниско е област Видин – 8 233 лева..

Фиг. 2. Средна брутна годишна работна заплата по области

През 2017 г. средната годишна брутна работна заплата в област Плевен се увеличава спрямо 2016 г. с 8.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование” (13.7%), „Други дейности” (13.0%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” (12.7%).
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
– „Хотелиерство и ресторантьорство” – 5 644 лева;
– „Административни и спомагателни дейности” – 6 241 лева;
– „Други дейности“ – 6 539 лева.

В областта средната годишна работна заплата през 2017 г. в обществения сектор нараства с 10.2% спрямо 2016 г., а в частния сектор – с 8.3%.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация