film izle
14 февруари 2019, 8:13 няма коментари

Нефинансовите предприятия в Плевенско са приключили 2017 г. с печалба от 234 млн. лева

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен, са 9 678, като броят им намалява с 1.2% в сравнение с 2016 година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Плевен е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 39.8% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство – 8.9%, „Преработваща промишленост”- 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.2%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.0%.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в икономиката на областта – 91.8% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 7.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.0%. Големите предприятия (с 250 и повече заети) – 0.1% от нефинансовите предприятия за областта.

Нефинансовите предприятия приключват 2017 г. с положителен финансов резултат от 234 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 7 344, тези със загуба са 1 339 и с нулев финансов резултат – 995.

Фиг. 1. Структура на нефинансовите предприятия според крайния финансов резултат от дейността им през 2017 година

Реализираните нетни приходи от продажби за областта са на стойност 4 250 млн. лв., което е с 1.5% повече спрямо 2016 година. Значително е увеличението в сектор „Образование“ – с 57.9%, следван от сектор „Строителство“ – с 27.6%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 13.4%, и „Операции с недвижими имоти” – с 12.2%.

През 2017 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска дейност в област Плевен, са произвели продукция в размер на 2 844 млн. лева. Водещи в икономиката на областта са секторите „Преработваща промишленост” – 44.7% от общото, „Селско, горско и рибно стопанство” – 16.2% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 9.6%.

Фиг. 2. Структура на произведената продукция по икономически сектори за периода 2012 – 2017 година


Заетите лица през 2017 г. във всички нефинансови предприятия в област Плевен са 51 907, или с 0.3% по-малко в сравнение с предходната година. В микропредприятията заетите са 33.9%, в малките предприятия – 25.5%, в средните предприятия – 19.3%, а в големите предприятия – 21.3%.

Фиг. 3. Заети лица по икономически сектори и по години

 

Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Плевен – 6 160 или 63.6%, и в община Червен бряг – 742 или 7.7%, а най-малко в община Пордим – 128 предприятия или 1.3% от общия брой за областта.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация