film izle

В Тръстеник официално откриват обекта „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа“

Това е вторият готов обект по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

Утре, 3 април 2019 г., от 11:30 часа на площада на гр. Тръстеник ще се проведе церемония по официалното откриване на обект „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап IА“, по проект BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, който е единственият партньорски в страната. Проектът се осъществява по процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“  на Приоритетна ос 1 „Води“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд.

С изпълнението на обект Тръстеник е изградена 31 776 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 38 676 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 094 м. Към обекта е изградена и Канализационна помпена станция.

Общата стойност на изпълнените СМР е около 27,32 млн лв. без ДДС, от тях близо 24,56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и около 2,76 млн. лв. – собствен принос.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация