film izle

Предоставят безвъзмездно общински имоти в Плевен и в Гривица

Недвижими, нежилищни имоти – частна общинска собственост, да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Плевен и за ползване на НЧ „Искра 1912″ – с. Гривица, реши Общинският съвет на Плевен.

С договор от 19.05.2014 г. на РЗИ е предоставен безвъзмездно за управление за срок от 5 години общински имот – офиси, с обща площ 32 кв. м, на четвъртия етаж в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ №23. Тъй като срокът на въпросния договор е изтекъл на 19.05.2019 г., от РЗИ е внесено писмо за сключване на нов поради необходимост от ползване на въпросните помещения за регистратура за класифицирана информация. ОбС – Плевен гласува да бъде сключен нов 5-годишен договор за това със Здравната инспекция. Консумативните разходи за текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци за имота ще са за сметка на Регионалната здравна инспекция, се посочва в решението на общинските съветници.

С друго свое решение ОбС – Плевен, прие да се учреди безвъзмездно право на ползване за Народно читалище „Искра 1912″ – с. Гривица, върху общински имот в населеното място, представляващ помещения от 100 кв. м на третия етаж в административна сграда. Решението е във връзка със заявление, постъпило до Община Плевен от Борислава Георгиева – председател на читалището, за учредяване безвъзмездно право на ползване върху въпросния имот. Читалището е ползвало същите помещения и досега на основание 5-годишен договор от 20.06.2014 г. С решение на Общинския съвет безвъзмездното право на ползване се предоставя за срок от нови 5 години, като всички консумативни разходи за текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет, ще са за сметка на читалището.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация