film izle

Резултатите от НВО в Плевенско – кои са отличниците?

Анализ на резултатите от националното външно оценяване за IV клас направиха от РУО – Плевен. Ето какво сочи той:

            В Област Плевен на НВО през 2019 г. се явиха ученици от четвърти клас от 76 училища. Разпределени са по изпитвания, както следва:

От 2203 ученици на НВО по БЕЛ са се явили 2119 ученици, по математика – 2112, по човекът и природата – 2124 и по човекът и природата – 2122.

            Трите училища с най-високи резултати на всички изпитвания  са НУ „Отец Паисий“ – Плевен, НУ „Христо Ботев“ – Плевен и ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен. Най-ниски – ОУ „Христо Ботев“ – с. Мечка, ОУ „Климент Охридски“ – с. Крушовене и ОУ „Н. Вапцаров“ – Плевен.

            Тридесет и пет училища от 76 в областта са показали по-висок среден бал в сравнение с този за областта –  14.22.

            Първи в изпитванията по български език и литература са четвъртокласниците от СУ „Иван Вазов“ – Плевен, следвани от НУ „Христо Ботев“ – Плевен и ОУ „ Христо Ботев“ – с. Брест. Последни са от ОУ „Христо Ботев“ – с. Николаево.

            По български език и литература постиженията са при решаването на теста и по-конкретно:

  1. При въпрос с избираем отговор, от текст за четене с разбиране – най-високо постижение има на въпрос № 5, като 94,95 % са отговорили вярно. Това е един от въпросите с най – много вярно отговорили и за страната – 95, 16%;
  2. Въпрос № 4 с избираем отговор има повече отговорили вярно от областта – 71,40% в сравнение със страната – 70,27%.
  3. Разпознаване на видовете изречения по цел на изказване  – въпрос 9, вярно са отговорили 86,13% от четвъртокласниците от областта
  4. Определяне на сродни думи – въпрос № 8 са отговорили вярно 83,81 % от учениците.

Диктовката не е затруднила особено учениците. Средният успех от диктовката за област Плевен е 5,15 – девето място в страната.

Трудности са срещнали четвъртокласниците и са показали най-нисък резултат на въпрос №7, изискващ да се направи извод за постъпка на героите в текста – 53,13% верни, без отговори и грешни – 40,87%.

Първи по математика са учениците от НУ „Отец Паисий“ – Плевен. Следвани от НУ „Христо Ботев“ – Плевен и ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен. Последни са четвъртокласниците от ОУ „Н. Вапцаров“ – Плевен.

97,30% от учениците са дали верни отговори на въпросите, свързани с познаването на естествени числа над 1000 в десетична позиционна бройна система. Висок е процентът на учениците, показали умения за сравняване на естествени числа, сбор и разлика на многоцифрени числа – между 82,67% и 93,80%. Частно на многоцифрено число с едноцифрено число са усвоили  84,61 %. Частно на многоцифрено число с двуцифрено число – 84,33%. Пресмятане на числов израз – 76,80% и 88,97%.

Задачите от геометричния материал са затруднили най-много учениците.  45,03% не са изброили точно правите ъгли във фигура.  В задача 18, в която се изисква намиране лице на правоъгълник, 7,62% не са дали отговор и 46,12% не са решили правилно задачата.

Задача 19, изискваща разширен свободен отговор, е затруднила най-много четвъртокласниците.  40,39% са решили пълно и без грешки задачата. 15,29% са записали или числов израз без отговор или са дали частично верен резултат. 10,46% от учениците не са дали никакъв отговор.

            Най-добре по човекът и обществото са се справили учениците от НУ „Отец Паисий“ – Плевен. Най-ниски са резултатите на ОУ „Н. Вапцаров“ – Плевен.

            Най-висок резултат в цялото изпитване са постигнали учениците за въпрос 14, отнасящ се за правата и задълженията на ученика – 91,86%.

            39,15% изпитаните ученици не са отговорили или са дали грешен отговор на въпрос 18, свързан с географската част – разпознаване на природногеографска област по описание.

            Традиционно  резултатите по човекът и природата са по-високи в сравнение с човекът и обществото. Тази година не прави изключение.

            Най-висок резултат показват учениците от НУ „Христо Ботев“ – Плевен. Най-нисък е резултатът по човекът и природата на ОУ „Н. Вапцаров“ – Плевен.

            Силно уверени са отговорите на четвъртокласниците на въпрос №7 (90,39% верни отговори), № 13 (92,98%) и № 16 (93,97%), отнасящи се до основни жизнени процеси и вредни за човека вещества. Затруднения са срещнали при определяне на сезоните в северното полукълбо при посочен сезон в южното – 58,81% верни отговори, както и при задача 17 – последователност в развитието на растение.

Изводите, които можем да направим са, че резултатите  са добри. Наблюдава се повишение от миналата година. В класацията между регионите Плевен е на дванадесето място.

Регионално управление на образованието – Плевен

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация