Избрахме за Вас: 5 заглавия от фонда на РБ „Христо Смирненски”- Плевен

„BG Север“, съвместно с регионална библиотека „Хр. Смирненски“, поддържа рубриката „Избрахме за вас…“. Два пъти в месеца на вниманието на любителите на интересните и стойностни четива предоставяме по няколко интересни заглавия, които могат да се намерят в библиотеката. Ето и днешните предложения.

Бележити плевенски граждани от Възраждането до наши дни                           

Атанас Данаилов

„Бележити плевенски граждани от Възраждането до наши дни“ е книга-студия на Атанас Данаилов- член на дружество”Краезнание”-Плевен и автор на родови проучвания и краеведски изследвания. В книгата си Данаилов ни представя данни за живота и дейността на 134 плевенски възрожденци и революционери, просветни, читалищни дейци, търговци и индустриалци, духовници, министри, кметове, музикални дейци, театрални творци, художници, архитекти, поети, журналисти и плевенски медици. Целта му е да разкаже на съвременниците  какви светли и родолюбиви граждани са творили на родна земя, а някои от тях и извън нейните предели. Надяваме се, книгата да предизвика интереса на плевенската общественост и да влезе в повече плевенски домове.

  Българският свят VII-XXI век

Витан Витанов; Генчо Витанов

Витан Витанов е историк и автор на книги с историческо и спортно съдържание. Генчо Витанов е автор на книги с историческо и художествено съдържание – поезия, романи, краеведски трудове. „Българският свят – VII – XXI век” на двамата творци е исторически справочник от времето на хан Кубрат до наши дни, сборник от 145 статии за исторически дейци, владетели, политически и културни водачи, основни събития, войни, въстания и победи, мирни договори и др. Да се напише такава книга, в сбит обем, е много отговорна задача, но авторите са го направили на академично ниво. Затова и настоящото издание може да се  определи не само като пособие за студенти и ученици, а като енциклопедия на българската култура и история.

Историята  говори                                                                     

Кръстьо Манчев

Историята е учителка на народите – твърди една сентенция. Историята учи, че от нея никой не се учи – контрира друга. Историята е добра учителка, но няма добри ученици – допълва трета. Коя от трите сентенции е вярната? Историята на балканските народи показва, че и трите са верни и се допълват една друга.

Какво трябва да са научили балканските народи от своята история дали добре са разбрали това, което тя векове наред им „преподава“? И защо има бол събития, които се развиват в противоречие с уроците в историята? Както показва историческото развитие на света, в това число и на Балканите, уроците на историята се осъзнават и усвояват бавно, дори прекалено бавно.

Новата книга на Кръстьо Манчев, съдейства както за разширяване на историческото знание, така и за по-добро разбиране на уроците от историята. Повечето от представените в нея личности (монарси, правителства, лидери на партии, атентатори и пр.) са придружени от кратки биографични портрети, защото историята се прави от личности и не е достатъчно, те само да се споменават тук и там, а трябва да се знае и кой кога, каква позиция е заемал и какво е правил, добро или лошо, позитивно или негативно. Приятно усвояване на уроците на историята с новата книга на Кръстьо Манчев!      

Политически права на българските граждани 

Наталия Киселова       

      Книгата представя „предисторията“ и историята на политическите права на гражданите, тяхната същност и мястото им в конституционния статус на личността. Предлага се система на основните политически права на гражданите, установени в Конституцията на Република България  – право на политическо мнение, право на участие в допитвания до народа, избирателно право, право на мирни събрания и право на политическо сдружаване. Подлага се на анализ и критика действащото законодателство и се предлагат промени de lege ferenda за неговото усъвършенстване. Книгата е предназначена както за юристи, политолози и журналисти, така и за всеки гражданин, изкушен от политиката.                       

Съвременни  политически  системи

Георги Манолов

Новата монография „Съвременни политически системи“ на проф. д.п.н. Георги Манолов е поредният му стойностен научен труд, който има своето достойно място в политологическата книжнина. Книгата респектира със задълбоченото проследяване и подробното проучване на политическите системи от тяхното възникване през древността, развитието им през Средновековието и еволюцията им до съвременните им проявления. Освен това проф. Манолов систематично изследва и описва видовете избирателна система и влиянието й върху политическите системи, парламентаризма, съдебната власт, институциите на гражданското общество, теокрациите и светската държава; политическата система на Европейския съюз и т.н. Монографията се откроява с немалко предимства, едно от които е разглеждането на ключовата категория „политическа система“, защото нейното въвеждане в науката от началото на 50-те години на ХХ век предизвиква истинска революция и е повратна точка в съвременната политология. Авторът отделя специално внимание на класификацията на политическите системи в исторически и съвременен аспект, което е още едно от достойнствата на научния му труд. До момента подобна подредба рядко може да се открие в книгите и учебниците по политология. Едно от безспорните й предимства е и езикът, на който е написана . Той е едновременно строго научен, но и много популярен и достъпен. Проф. Манолов остава верен на неподражаемия си стил и маниер – достоверно да представя фактите и на тази база да обосновава теоретичните си анализи. Затова четенето е леко, независимо от огромния обем информация, който е събран в 25-те глави на монографията. Книгата е предназначена за широк кръг читатели и може да се ползва от учени, политици, журналисти, студенти и др.