film izle

Разработен е анализ за проучване и определяне местните идентичности на територията на МИГ Белене – Никопол

Разработен е анализ за проучване и определяне местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие на територията на „МИГ Белене – Никопол“

Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-19/27.02.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. беше извършено проучване и разработен анализ на тема „Проучване и определяне на местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие на територията на Сдружение „МИГ Белене – Никопол“.

За целите на проучването е извършен аналитичен преглед на вторична информация – разработката включва методология за проучване до каква степен териториалният маркетинг и изследваните елементи  от маркетинговия инструментариум биха спомогнали за  популяризиране на местната идентичност и култура. В първата част е извършено теоретично изследване за изясняване на основните понятия и процеси. Втората част обобщава данни, в които са представени културно-историческите забележителности и природните дадености.

Извършено е анкетно проучване сред представители на местната общност относно тяхното мнение и виждане за местните забележителности, характерни продукти, услуги, събития, които са знакови за територията и имат потенциал за международно популяризиране. Третата част анализира резултатите от анкетата и общите данни за региона. Идентифицирани са видове забележителности, отразено е отношението и нагласите на жителите на общините към местните забележителности, както и възможности и тенденции основани на характеристиките на наследството. Представени са два модела на териториален маркетинг, основани на наследството: културни райони и културни маршрути. Формулирани са изводи за определяне на местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие на територията на Сдружение „МИГ Белене – Никопол“ как популяризирането и използването на потенциала на територията в описаните направления би довел до взаимодействие за оживяване на територията, с нови възможности за бизнеса, разкриване на нови работни места и повишаване жизнения стандарт на населението.

Документът е наличен на електронната страница на Сдружението: www.mig-bn.eu

Екип на МИГ Белене-Никопол

Настоящият документ е изработен в изпълнение на дейностите по Договор № РД 50-19/27.02.2019 г. за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация