По 30 точки ще заседават плевенските съветници в юлската сесия на ОбС

На 25 юли 2019 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” ще се проведе редовното заседание на Общински съвет – Плевен с предложение за следния дневен ред:

1. Предложение относно отмяна на Наредба №10 на Общински съвет – Плевен  и приемане на нова Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет Плевен

4. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет – Плевен за периода 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

5. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно избор на експерт-счетоводители за 2019 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

7. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно трансформиране на част от Целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на текущ ремонт на общински пътища.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков” – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на застроен общински поземлен имот с идентификатор 56722.659.17 на собствениците на законно построени върху него сгради, находящ се в град Плевен, ул. „Майска“ №29, УПИ ХV-976, кв.835.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на недвижим имот, представляващ незастроен УПИ ХVІІІ с площ 670 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.22 по плана на село Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.655.185. и 56722.655.52, попадащи в УПИ І, кв.700в, по плана на град Плевен и сключване на предварителен договор, на основание  чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно започване на процедура по отчуждаване на недвижими имот с цел прилагане на действащата регулация и изграждане на улица между ОК-19в и ОК-176а в кв.54, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно отдаване под наем на терен – публична общинска собственост – „Летен театър“, находящ се в Парк „Кайлъка“, актуван с АОС №37553/11.06.2012 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“ част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.„Димитър Константинов“ №23, актуван С АОС №39762/25.11.2013г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за офис с площ 12,00 кв.м., находящо се на І-етаж в масивна двуетажна сграда – Общински дом, парцел І в стр. кв. 20 по плана на село Радишево, Община Плевен, актуван с АОС №31136/19.02.1998 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Плевен в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, град Плевен по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Даване на съгласие за сключване на споразумение за изпълнение на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“, съгласно процедурата и упълномощаване Кмета на Община Плевен да подпише „Запис на заповед“ като обезпечение на до 40% авансово плащане по проекта.

 Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно изпълнение на задължения по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен“, чрез Запис на заповед.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ част от  имот с идентификатор 51620.96.42, местността Тученица, землище с. Брестовец и одобряване на задание за изработване на подробния устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно разделяне и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти с идентификатори 06999.403.31 и 06999.138.8 покадастралнатакарта и кадастрални регистри на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно Заявление за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за улица по ок 183в – ок – 183б към 185а, между кв. 57а и кв. 57б по плана на гр. Плевен, поземлен имот 661.1086.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20кV до урегулиран поземлен имот ІІ-1880, кв. 180 по плана на гр. Славяново.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно Разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен имот 701.3302 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20кV до поземлен имот с идентификатор 06495.103.19, в местността Съдовете в землището на с. Брестовец.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно Проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с идентификатор 56722.667.671, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот Х-10263 в кв.8 по плана на жк „Дружба”, гр. Плевен и задънена улица от ок 115д до ок 115г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно Предложение за изработване на специализиран ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – план за застрояване за  поземлен имот с идентификатор 17854.51.106  – Обществен селищен парк на с. Гривица в местността Нежовец, землище с. Гривица и одобряване на задание за изработване на ПУП.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.34.25, в местността Витска ялия в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот V-651.256, 651.258, 651.259, 651.444 и поземлен имот с идентификатор 651.643, попадащ в улица по ок 74 към ок 57 в кв.610 по плана на град Плевен за прекратяване на съсобственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно допълване  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Плевен през 2019 година и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план- парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на местен път, свързващ републикански път І-3 София – Русе –поземлен имот с идентификатор 56722.28.24 с общински път –поземлен имот с идентификатор 56722.30.100.

 Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

%d bloggers like this: