film izle

Проект на наредба за участието на ел. тротинетки в движението предлагат от ИПБ

Експертите на Института за пътна безопасност проучиха международния опит на Германия, Франция, Швеция и Швейцария

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ предлага въвеждане на регулация за електрическите тротинетки в Закона за движение по пътищата и Закона за пътните превозни средства, стана ясно преди дни. Този тип превозни средства се разпространяват все повече в целия Европейски съюз, като нашата страна не е изключение.

Експертите на Института за пътна безопасност (ИПБ) проучиха международния опит на Германия, Франция, Швеция и Швейцария за използване на малки електрически превозни средства и предоставяме на Вашето внимание проект на регламент за използване на малки електрически превозни средства (ел. тротинетки). На провелата се днес първа дискусия по темата за ел. тротинетките, организирана от Столична Община и Зелена София, д-р Богдан Милчев презентира проекта за първи регламент за употребата им в градска среда.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ЗА УЧАСТИЕТО НА МАЛКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

§ 1. Област на приложение

(1) Малките електрически превозни средства по смисъла на Наредбата са моторни превозни средства с електрическо задвижване и с максимална проектна скорост от не по-малко от 6 км./ час и не повече от 25 км./час и имат следните характеристики:
1. Превозно средство без седалка или самобалансиращо превозно средство със или без седалка,
2. Кормилна или поддържаща щанга/прът с размер най-малко 500 мм за превозни средства със седалка и с размер най-малко 700 мм за превозни средства без седалка,
3. Номинална постоянна мощност от не повече от 500 W или от не повече от 1400 W, когато поне 60 % от мощността се използват за поддържане на равновесието/самобалансирането. Номиналната постоянна мощност трябва да бъде определяна в съответствие с процедурата съгласно стандарт DIN EN 15194:2018-112, или съгласно изискванията на Регламент № 85 на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации (ООН) за Европа (UNECE) – Единни условия за одобрение на двигатели с вътрешно горене или на електрически системи за задвижване, използвани за задвижването на моторни превозни средства от класове М и N /по отношение измерването на нетната/полезната мощност и на най-малката 30-минутна мощност на електрическите системи за задвижване
4. Обща ширина от не повече от 700 мм, обща височина от не повече от 1400 мм и обща дължина от не повече от 2000 мм 
5. Максимално тегло на превозното средство без управляващия го от не повече от 55 кг.

(2) Малкото електрическо превозно средство е самобалансиращо, ако е оборудвано с интегрирана електрическа техника за самобалансиране, задвижване, управление и за забавяне на движението, чрез която техника то самостоятелно се поддържа в равновесие.

(3) Малките електрически превозни средства по смисъла на алинеи 1 и 2 могат да бъдат ползвани по обществените пътища само в съответствие със следните предписания.

§ 2. Изисквания за въвеждане в експлоатация

(1) Едно малко електрическо превозно средство може да бъде въведено в експлоатация за движение по обществените пътища,
само ако:
1 отговаря на някой от типовете, за който е издадено общо типово одобрение, или за превозното средство има издадено индивидуално разрешително,
2. ако превозното средство разполага с валиден застрахователен стикер за малки електрически превозни средства,
3. ако в съответствие с Наредбата за регистрация на МПС е маркирано с идентификационен номер на превозното средство и с фабрична табелка със следните данни:
a. На фабричната табелка трябва да бъде указано: Малко електрическо превозно средство
б. Върху фабричната табелка трябва да бъдат указани максималната проектна скорост и номера на общото разрешително за експлоатация, или на индивидуалното разрешително за експлоатация 
и 
4. ако то:
а. отговаря на изискванията към спирачната уредба съгласно § 4,
б. съответства на изискванията към осветителното оборудване съгласно § 5, алинея 1 ,изречение 1 и алинея 3,
в .отговаря на изискванията към устройството по отношение на звуковите сигнали в съответствие с § 6, изречение 1, както и
г. дали отговаря на другите изисквания за безопасност в съответствие с §7.

§ 3. Право на управление
Право на управление имат лица, навършили 14-годишна възраст.

§ 4. Изисквания към спирачната уредба

(1) Едно малко електрическо превозно средство трябва да бъде оборудвано с две независими една от друга спирачки, 
които да: 
1. Могат да спират превозното средство до застой,
2. Действат до максималната скорост,
3. Могат да достигнат стойност на забавяне на движението от поне 3,5 м/сек 
4. И в случай на отказ на другата спирачка, да достигнат индивидуално минимално забавяне от 44 % на спирачно въздействие/спирачен ефект съгласно т. 3, без при това превозното средство да се отклони от следата/от пътя си.

§ 5. Изисквания към осветителното оборудване

(1) Едно малко електрическо превозно средство трябва да бъде оборудвано със светлинни устройства, които да отговарят на изискванията на Наредбата за регистрация на МПС и да бъде изпълнено съгласно официално разрешен конструктивен вид, освен ако в следващите разпоредби не е уредено нещо друго, отклоняващо се от горното. Осветителното оборудване може да се сваля. Осветителното оборудване включва фосфоресциращи материали и светлоотразителни агенти. Задната светлина и рефлекторът могат да бъдат монтирани в едно устройство. Задните светлини могат да бъдат допълнително снабдени със спирачна светлинна функция за червена светлина с интензитет на светлината и разпределение на светлината за спирачната функция в съответствие с Регламент № 50 на Икономическата комисия на Организацията на Обединените Нации за Европа (ООН) (UNECE) – Единни условия за одобрение на предни габаритни светлини, задни светлини, спирачни светлини, пътеуказатели (мигачи) и светлинни устройства за задните регистрационни табели за превозни средства от категория L .

(2) Захранването на осветителната система може да се извърши чрез свързване към акумулатора за задвижване.

(3) Страничната маркировка трябва да бъде осъществена с жълти светлоотразители от двете страни или това трябва да бъде извършено със свързани в пръстеновидна форма светоотразяващи бели ивици върху гумите или джантите на предното и на задното колело. При едноосовите малки електрически превозни средства е достатъчно маркировката да се извърши на външните колела.

(4) При малките електрически превозни средства е допустимо оборудването да бъде с действащи предни и задни пътеуказатели/мигачи. Допълнително към това:
1. Задните пътеуказатели/мигачи могат да се накланят заедно с кормилното управление,
2. Разстоянието от най-задната точка на превозното средство до пътеуказателите може да бъде повече от 300мм,
3.Максималната монтажна височина на предните и задните пътепоказатели/мигачи може да възлиза на 1400мм,
4.При задните пътеуказатели/мигачи минималната височина на монтаж може да бъде 150мм, ако вертикалният ъгъл на геометричната видимост е най-малко 25 градуса над хоризонталата.

§ 6. Изисквания към устройството за акустични сигнали
Малките електрически превозни средства трябва да бъдат съоръжени поне с един ясно звучащ звънец, който да отговаря на изискванията на Наредбата за издаване на разрешителни за движение по пътищата. Може да бъдат инсталирани и други съоръжения за звукова сигнализация, които да отговарят на Регламент № 28 на Икономическата комисия на Организацията на Обединените нации (ООН) за Европа (UN/ECE)- Единни предписания за одобряване на устройства за звукова сигнализация, както и на моторни превозни средства по отношение на техните звукови сигнали, отнасящо се за превозни средства от категория L3 с мощност не повече от 7kW, както и на приложение II на делегираната разпоредба (ЕО) № 3/2014 на Комисията от 24 октомври 2013 год. за допълнение на разпоредба (ЕО) № 168/2013 на Европейския Парламент и на Съвета по отношение на изискванията за функционална безопасност на превозни средства при издаване на разрешителни за дву-, или триколесни и четириколесни превозни средства.

& 7. Технически изисквания
Малките електрически превозни средства трябва да покриват:
1. Тестовете в съответствие с изискванията за тестване и изискванията към динамиката на шофиране, посочени в приложението към тази разпоредба. 
2. Да отговарят на изискванията на Регламент № 10 на Икономическата комисия на Организацията на Обединените Нации (ООН) за Европа (UN/ECE) – Единни предписания за издаване на разрешителни за движение по пътищата на превозни средства по отношение одобрението на електромагнитната поносимост (ABl. L 254 от 20.09.2012 г.)
3. Да отговарят на мерките за защита срещу манипулация в съответствие с DIN EN 15194:2018-11.
4. Да показва ефективна защита срещу пряк контакт с всякакви компоненти, поставени под напрежение.
5. Да бъдат обезопасени срещу неволно /непреднамерено разместване на всякакви експлоатационни части и компоненти.
6. Както в работно състояние, така също и при евентуално отклонение при транспорт да бъдат така проектирани и оборудвани, че да са безопасни, тяхното обичайно поведение в трафика да не навреди на никого, или да не застраши никого повече от неизбежното, да не възпрепятства или затормозява никого, и особено в случай на злополуки шофьорът да бъде предпазен от наранявания, както и размерът и последиците от нараняванията да бъдат възможно минимализирани.
7. Да бъдат така конструирани, че управляващият елемент за регулиране мощността на двигателя, (например въртяща се ръчка или бутон ) да се върне в рамките на една секунда автоматично в нулево положение, когато водачът я пусне, независимо от това задвижването при самобалансиращи превозни средства ще трябва в рамките на една секунда да се деактивира автоматично, в случай, че водачът не се намира върху превозното средство. За целта самобалансиращите се превозни средства ще трябва да бъдат оборудвани със система за разпознаване на състоянието, която да разбира, дали водачът на превозното средство се намира в него, 
8. Да бъде така проектирана, че батериите й да отговарят на изискванията за безопасност. 
9. Да бъдат проектирани по такъв начин, че съществуващите зони за стоене да осигуряват достатъчно сцепление поради тяхната устойчива на приплъзване повърхност.

§ 8. Превозване на пътници и работа с ремарке
При малките електрически превозни средства не се разрешава превозване на пътници, както и работа с ремарке.

§ 9. Прилагане на разпоредбите за движение по пътищата 
Когато се кара малко електрическо превозно средство по пътищата, то подлежи на правилата от разпоредбите за движение по пътищата в съответствие със следните §§ 10-13 параграфи.

§ 10. Разрешени зони за движение 

(1) В рамките на затворени населени места малките електрически превозни средства могат да използват само изградените за това велосипедни алеи, включително и споделени за пешеходци и велосипедисти алеи и определените за колоездене зони за движение.

(2) Извън затворени населени места малките електрически превозни средства могат да бъдат карани само по изградени велосипедни алеи, включително и по общи/пешеходни и велосипедни пътища и върху разпределената за колоездене зона, състояща се от разделени пътища за велосипедисти и тротоари/пътеки за пешеходци, както и по платната за колоездене , по велосипедни ивици а също и по странични ленти. Ако няма налични такива, движението е разрешено да се извършва по пътните платна.

(3) За каране в други зони за движение компетентните власти за движение по пътищата могат в отклонение от алинеи 1 и 2 да направят изключения за някои конкретни единични случаи или като цяло за някои определени кандидати. Общо разрешение за малките електрически превозни средства за такива зони на трафик може да бъде обявено чрез поставяне на допълнителен пътен знак – Разрешено за малки електрически превозни средства 

§ 11. Общи правила на поведение 

(1) Тези, които управляват малки електрически превозни средства, ще трябва да се движат един след друг, не трябва да се прикачват към движещи се превозни средства и не трябва да шофират без да ползват ръцете си. 

(2) С малките електрически превозни средства е позволено да се кара по пътища с повече пътни платна/ленти, при това колкото е възможно по-вдясно и да не се отклоняват .

(3) Ако на едно малко електрическо пътно превозно средство няма налични пътеуказатели/мигачи, тогава този, който кара малкото електрическо пътно превозно средство ще трябва навреме и ясно да подаде сигнал с ръка, и така да обяви посоката си на движение, че другите участници в движението да могат да съобразят движението си с нея.

(4) Този, който управлява малко електрическо пътно превозно средство в зони за колоездене, ще трябва да се съобразява с движението на колоездачите и ако е необходимо, да съобрази скоростта си с тази на колоездачите. Този, който управлява малко електрическо превозно средство, трябва да позволи безпрепятственото изпреварване от по-бързите участници в колоезденето. Върху общите тротоари и велосипедни алеи пешеходците имат предимство и не бива нито да бъдат възпрепятствани, нито да бъдат застрашавани, а в случай на необходимост скоростта трябва да бъде адаптирана към тази на движещите се пешеходци.
(5) За паркиране на малките електрически превозни средства са валидни предписанията за паркиране, подобни на тези за велосипедите.

§ 12. Особености при налагане на забрани за движение съгласно Разпоредбата за движение по пътищата

(1) Ако е наложена забрана за превозни средства от всякакъв вид, е разрешено там малките електрически превозни средства да бъдат бутани.

(2) Ако е наложена забрана за моторни превозни средства, забрана за мотоциклети, забрана за моторни превозни средства или забрана за влизане, тогава малките електрически превозни средства могат да бъдат карани или да влизат там, ако това е разрешено с допълнителен знак „Разрешено за малки електрически превозни средства“.

(3) Ако е наложена забрана за движение на велосипеди, тя важи също и за малките електрически превозни средства.

§13. Светлинна сигнализация
Малките електрически превозни средства попадат към правилата за светлинна сигнализация от Правилника за движение по пътищата.

§ 14. Нарушения на реда
Нарушение на реда по смисъла на ЗДвП:

§ 15. Преходни разпоредби

(1) За малките електрически превозни средства, за които от някоя компетентна за движението по пътищата служба са били издадени, на базата на други разпоредби валидни разрешителни, отговарящи на изискванията на тази разпоредба, след влизането и в сила, са валидни предписанията на тази разпоредба. 

(2) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) проверява настоящата разпоредба по отношение на нейната ефективност, целенасоченост и на въздействията, които оказва върху безопасността на движението, и по-специално базирайки се върху резултатите от едно научно изследване на въпроса.

На базата на тази оценка МТИТС ще представи на 1. Септември 2020 година предложение за промяна на тази Наредба.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация