film izle

Заявления за всички видове семейни помощи за деца могат да бъдат подавани и по електронен път

Сподели
Етикети

С Постановление на Министерския съвет № 188 от 25.07.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), обнародвано в Държавен вестник, бр. 60 от 30.07.2019 г. са направени промени в него, които са в сила от 01.08.2019 г.

С направените промените се регламентира възможността заявленията-декларации за получаване на всички видове семейни помощи за деца да бъдат подавани и по електронен път с квалифициран електронен подпис или чрез лицензиран пощенски оператор, а не само чрез лично заявяване в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес.

При лично заявяване за отпускане на семейни помощи в съответната ДСП по настоящ адрес, документите, упоменати като необходими за представяне в специализираната нормативна уредба, се прилагат на хартиен носител в оригинал, като се изискват за справка и личните карти на заявителите.

Когато кандидатстващите за отпускане на семейни помощи използват лицензирани пощенски оператори за подаването на заявленията-декларации, необходимите документи също се прилагат в оригинал.

До създаването в Единния портал за достъп до електронни административни услуги на всички електронни административни услуги, отнасящи се до предоставянето на семейни помощи, подаването на заявленията-декларации по електронен път ще се извършва чрез създадените от лицата профили в системата „Електронно връчване“. Удостоверяването на самоличността на заявителите ще се осъществява чрез квалифициран електронен подпис. Към заявленията трябва да бъдат приложени необходимите документи, сканирани като прикачен файл.

Към настоящият момент през Единния портал за достъп до електронни административни услуги могат да бъдат заявявани следните административни услуги в областта на семейните помощи:

  • еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение;
  • издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината – отиване и връщане;
  • еднократна помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година;
  • еднократна помощ при раждане на живо дете;
  • месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

До създаването на останалите 8 електронни форми за заявяването на административните услуги, отнасящи се до предоставянето на семейни помощи, в Единния портал за достъп до електронни административни услуги подаването на заявленията-декларации по електронен път ще се извършва чрез създадените от лицата профили в системата „Електронно връчване“ и чрез полагането на квалифицирани електронни подписи. Електронно подписаните заявления дават гаранция, че съдържащата се в тях информация не е била променяна или манипулирана.

Заявленията-декларации могат да бъдат намерени на официалната страница на Агенцията за социално подпомагане в меню „Документи“ на секция „Административни услуги“ или в Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация, секция административни услуги и режими.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация