film izle

Еднократната помощ за първолаци ще се възстановява, ако детето не посещава училище

Сподели
Етикети

На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

224 са подадените до момента заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище по чл.10а от ЗСПД в област Плевен. За това информира Светлана Георгиева, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен. Най-много са кандидатствалите в община Плевен – 101, в Кнежа до този момент са приети само две заявления.

15 октомври e крайният срок за кандидатстване за помощта в дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене.

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението- декларация;

2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас за учебната 2019/2020 учебна година на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

               Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя при средномесечен доход на член от семейството в размер до 450.00 лв.

               Във връзка и изменение и допълнение в Закона за семейни помощи за деца, които влизат в сила от 01.08.2019 г., помощта ще бъде изплащана на два пъти, като 50 на сто от нейния размер ще се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява ако:

  • Детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно по здравословни причини,
  • Ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословни причини,
  • Ученикът е допуснал 5 неизвинени отсъствия в рамките на 1 месец от учебната година, за които няма уважителни причини

Размерът на еднократната помощ за ученици се определя ежегодно с Постановление на Министерски съвет, като за 2019 г., с ПМС размера е 250.00 лв.

До момента на територията на Област Плевен са приети 224 заявления декларации по 10а от ЗСПД, кото по 140 от тях са издадени заповиди за отпускане на помощта, откази няма, останалите заявления са в процес на обработка.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация