film izle
31 октомври 2019, 14:30 няма коментари

МИГ Белене – Никопол проведе информационни срещи на тема „Напредък по изпълнение на целите на Стратегията за ВОМР за 2019 г.“

Местна инициативна група Белене-Никопол проведе информационни срещи в 4 населени места от територията: с. Драгаш Войвода, община Никопол, гр. Никопол, с. Деков, община Белене и гр. Белене. Срещите се проведоха в периода 21 -22 октомври  2019 г. и в тях взеха участие над 40 заинтересовани лица, местни лидери и представители на широката общественост.

Целта на информационните срещи беше запознаване на населението от територията на МИГ Белене – Никопол с напредъка по изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от Общностите местно развитие – съгласно споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,   сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., в това число с планираните и изпълнени дейности, актуалните събития, предстоящите приеми по мерките 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. , 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещение на място в земеделски и горски стопанства“, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“.

За повече информация и връзка с екипа на МИГ Белене – Никопол: тел. 0878548963, e-mail: migbn@abv.bg

Екип на МИГ Белене-Никопол

Настоящият документ е изработен в изпълнение на дейностите по Споразумение за  изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация