film izle

Публикуван е проектът на Правилник за работата на Общински съвет – Плевен, мандат 2019 – 2023 г.

Проектът на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г., е публикуван от днес за обществено обсъждане на официалната интернет страница на местния парламент. Съгласно Закона за нормативните актове /ЗНА/ на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, като предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване при община Плевен, на адрес – гр. Плевен, пл.“Възраждане“ №4 или на следния електронен адрес: obs@pleven.bg. С пълния текст на проекта може да се запознаете в раздел „Документи“ / “Проекти на документи“.

Съгласно чл. 7 на ЗНА, правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. В същия закон, Глава трета „Изработване на проекти на нормативни актове“, чл. 26, ал. 3 е посочено, че преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция. Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. След приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения.

Проектът на Правилник за организацията и дейността на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г., е изготвен от петчленна комисия към Общински съвет – Плевен в състав: председател на комисията Илиян Йончев /БСП за България/ и членове: Владислав Монов /ПП ГЕРБ/, Свилен Трифонов /МК Демократична България – Обединение СДС, БЗНС/, Павлинка Микова /ПП ВМРО – БНД/ и Николай Маринов /ПП БДЦ/.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация