film izle
28 ноември 2019, 11:59 няма коментари

Община Плевен ще кандидатства по проект за устойчива градска среда – етап 2

Сподели
Етикети

Общински съвет – Плевен, даде съгласие Общината да кандидатства за външно финансиране с проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2″ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020″, приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. След кратък дебат по точката и уточняващи въпроси, решението бе прието с 37 гласа „за“, „против“ и „въздържали се“ – нямаше.

В писмо от зам.-министъра и ръководител на Управляващи орган на програмата Деница Николова се посочва, че общините бенефициенти по приоритетна ос 1 могат да използват спестения след провеждане на обществени поръчки финансов ресурс по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на нови проектни предложение от инвестиционните си програми при спазване на насоките за кандидатстване. Формиралият се спестен финансов ресурс за Община Плевен след проведените обществени поръчки по изпълняваните три проекта от Инвестиционната програма по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и след съответното анексиране на договорите за безвъзмездна финансова помощ възлиза на 3 366 777,33 лв.
В действащата Инвестиционна програма по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., като резервен обект е включено инвестиционно намерение за кандидатстване с проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2″, за следните 3 обекти: улица „Северна“ в Индустриалната зона /зад централната сграда на фирма „Сторко“/; Пътен надлез за жк „Сторгозия“ /над ул. „Сторгозия“/; улица „Вит“ в Индустриалната зона /отсечката от фирма „Изобор“ до кръстовището с ул. „Втора Задгарова“/. Днес съветниците дадоха зелена светлина по това проектно предложение. Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата срокът за подаването му е 31 декември 2019 г.
В решението за съгласие, прието от Общинския съвет, се казва още, че по предложения проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2″ е осигурена устойчивост, според която видът и предназначението на включените в обекти няма да бъдат променяни за период не по- малък от 5 години след окончателно плащане към Община Плевен. И още: елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на интервенция са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след одобряване на искането за окончателно плащане.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация