film izle

Община Плевен ще кандидатства с проект за рекултивация на старото депо за отпадъци

Община Плевен ще кандидатства с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Плевен” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Решението за това беше взето на днешното редовно заседание на Общински съвет – Плевен с гласовете на 40 от съветниците.

На 07 ноември 2019 г. към Община Плевен е отправена покана от Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда” за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата, е 120 млн. лв., максималният срок за изпълнение на проекта е 18 месеца, но не по-късно от 31 декември 2023 г. По процедурата са определени три срока за кандидатстване, преди изтичането на които кандидатите да подадат проектните си предложения. Община Плевен е разпределена в първия срок за подаване на проектни предложения – 09 декември 2019 г.

Община Плевен разполага с инвестиционен проект с издадено разрешение за строеж на стойност 10 535 788, 26 лв. без ДДС. Предвидените дейности включват: преоткосиране и предепониране на битови отпадъци за оформяне тялото на рекултивираното депо; изграждане на горен изолационен екран; охранителна канавка; инсталация биогаз; биологична рекултивация; строителен надзор. Общата площ на рекултивацията е 173,16 дка.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация