film izle

Регистрация на фирмата – получаване на официален статут

Сподели
Етикети

Преди старта на бизнес е от значение да се вземат предвид някои водещи аспекти. Тe включват както законодателството, което от своя страна предвижда няколко правни и организационни форми на стопански субекти, така и данъчни системи и режими.

„Екскурзията“ из нов бизнес трябва да започне с тези отправни точки и преди самата регистрация на фирма.

Избор на правна форма при регистрация на фирма
Изберете Голдън вижън за партньор в това!

Законът разпорежда различни здравни норми за реализиране на бизнес. Това коя е най-подходяща за вашия случай? Какво да имате предвид в избора? Защо е важна правната форма и какво зависи от нея. Това са сред важните въпроси, които вълнуват много хора.

Най-често срещаните форми на бизнес организация са:

 • ЕТ (едноличен търговец) – организационно-правна форма за дейността на физическите лица, която не включва регистрация на юридическо лице. Такава се изразява в най-простата форма на счетоводна и данъчна отчетност. Всичко, което е необходимо, е съставяне на личен доход. В същото време едноличният търговец има право да наема работници.
 • ООД (дружество с ограничена отговорност) – правната форма за дейността на юридическите лица. Тук, уставният капитал на дружеството е разделен на акции, а участниците са отговорни само в рамките на своите акции.
 • АД (акционерно дружество) – включва интеграция на няколко лица или фирми, всеки от които прави вноски в уставния капитал на дружеството. Уставният капитал е разделен на определен брой акции, чийто размер определя лимита за отговорността на всеки партньор. В същото време акциите не могат да се прехвърлят на трети лица, без съгласието на останалите акционери. Хартата може да предвижда специални разпоредби, уреждащи прехвърлянето на акции по различни начини. Процедурата за откриване на акционерно дружество е по-сложна, тъй като включва регистриране на емисия акции не по-късно от първия месец от датата на държавната регистрация на акционерното дружество.
  Забележка
  АД – не е опция за отваряне на нов бизнес. Дори и много големи и световноизвестни компании не са преминали веднага в акционерно дружество. Поддръжката на акционерно дружество изисква големи разходи: заплащане на услугите, провеждане на годишни срещи и когато се открият нарушения – глобите на Централната банка надхвърлят суми със стотици хиляди. За безопасното провеждане на дейностите на акционерно дружество е необходимо познаване на законодателството, както и присъствие на адвокат.

Според Търговския закон (ТЗ), нормативен документ, основен за уреждане на дейност в сферата на търговията, може да се избира една от следните правни форми:

 • Търговско дружество (ТД) – дружество с ограничена отговорност;
 • Еднолично дружество с ограничена отговорност (ООД / ЕООД);
 • Събирателно дружество (СД);
 • Командитно дружество (КД);
 • Командитно дружество с акции (КДА);
 • Акционерно дружество / еднолично акционерно дружество (АД / ЕАД).

Избор на правна форма – на кое да обърнем внимание при регистрация на фирма

Броят съдружници, зависи от това дали лицето, което регистрира фирма само ще извършва  търговска дейност. Ако това е така, тогава може да се регистрира като ЕТ, ЕАД или ЕООД. В случай, че ще участват няколко души, тогава най-подходящи са търговски дружества: КД, СД, ООД, КДА (с поне 4-ма съдружници) и/или АД. Важно е във всеки от тези типа дружества да се разпределят правилно задължения, отговорности и задачи. От значение такива да се разграничават от личните интереси и задачи и задължения, отговорности.

Наличен капитал при регистрация на фирма:

Има дружества, при които не се изисква голям наличен капитал. Има и такива, които имат висок праг за минимум наличен капитал преди старта на бизнеса.

 • За ЕТ, СД и КД няма изискване за минимален капитал при учредяването. За ООД / ЕООД има изискване за минимален капитал, но той е символичен – 2 лв.
 • За КДА или АД / ЕАД се изисква по-голямо капиталовложение.

Отговорност и задължения:

Търговецът носи ограничена или неограничена отговорност и/или солидарна отговорност за формиран дълг.

Едноличният търговец може да носи неограничена отговорност има. Тогава той отговаря с цялото си имущество и лично притежание, относно формирания дълг до размера на несеквестируемата част. Последната е определяна от закона и с нея се осигурява минимален праг на живот.

Неограничена отговорност има при ЕТ, СД и при някои от съдружниците на КДА и КД. Ограничена отговорност има при дружества с търговска цел и сформиран капитал от вноски на съдружниците. При тях всеки съдружник носи отговорност за задълженията до размера вноска направени вноски под формата на капитала в дружеството. Тогава и има пълно разделение на лично и фирмено имущество.

Дружествата с ограничена отговорност са АД / ЕАД и ООД / ЕООД, както и част от съдружниците в КДА и КД. Солидарна отговорност възниква само при наличие на съдружници.

Законът позволява едно лице да участва в неограничен брой дружества. Такива могат да се изградят от физически или юридически лица.

Законът позволява, след регистрация на фирма, дейността и статутът да преминат в друг вид, т. т. да бъдат преобразувани.

Изборът на правна форма и регистрация на фирма за реализиране на бизнес е важен. С него се определят възможностите и ограниченията, отговорностите, това какви данъци ще се плащат и пр.

Предвид многообразните фактори и възможности, които се вземат под внимание, е желателно да се потърси компетентно мнение при професионалист.

В заключение:

Спокойствието и постоянството на бизнеса е централната задача на всяка фирма, чието предоставяне позволява прогнозиране ръста на печалбата. За съжаление, без експерти в областта на правното и финансовото консултиране, е трудно да се постигнат желаните резултати още в самото начало и при самата регистрация на фирма. Това се отнася, не само за организационните въпроси, но и за планирането, мотивацията, контрола върху новия бизнес. Въпреки, че тези услуги не са безплатни, те ви позволяват да имате на разположение алтернативна гледна точка и допълнителна възможност за спестяване на време, пари и труд.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация