film izle

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен отчита успешна финансова година

26 481 300 лв. са събраните налози в общината през 2019 г., изпълнението на бюджета е на 105 процента

Приходите през 2019 г. от данъците и таксите, които администрира Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, достигнаха обща сума от 26 481 300 лв. Изпълнението на плановите показатели, заложени в бюджета, е 105 %.

Събраните суми по видове данъци и такси са, както следва:

  • Данък върху недвижимите имоти – 8 762 000 лв.;
  • Такса битови отпадъци – 6 874 500 лв.;
  • Данък върху превозните средства – 5 336 000 лв.;
  • Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин  – 4 141 000 лв.;
  • Патентен данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници – 326 400 лв.;
  • Туристически данък – 44 500 лв.;
  • Такса за притежаване на куче – 3 500 лв.;
  • Приходи от глоби за неспазване на данъчното законодателство – 25 000 лв.;
  • Приходи от такси от извършени административни услуги – 82 000 лв.;
  • Приходи от начислени лихви  – 881 400 лв.

През 2019 г. са събрани 1 858 300 лв. повече в сравнение с предходната 2018 г.

От събраните през 2019 г. суми 47 % са платени по банков път, 43 % – в брой, 6 % от сумите са постъпили безкасово чрез ПОС терминално устройство и 4 % – чрез Интернет плащане и на касите на Изипей. Плащанията са разнесени в данъчните сметки на собствениците като са обработени 28 000 платежни документа и са издадени над 145 000 приходни квитанции.

През изминалата 2019 г. служителите от Дирекцията са приели и обработили над 23 000 данъчни декларации и са издали над 12 500 данъчни документа по искане на задължени лица.            

Сроковете за плащане и данъчните ставки за 2020 г. са непроменени. Определените данъчни задължения се заплащат на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която се отнасят, а при издължаване на пълния размер на данъчното задължение до 30 април собственикът получава 5 % отстъпка от дължимата сума. Работното време на Дирекцията за плащания е от 8,30 ч. до 16,30 ч., без прекъсване. Плащанията се извършват в брой на касите в Дирекцията – гишета от 1 до 5, по банков път, чрез Интернет и на касите на Изипей в цялата страна.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация