film izle

В началото на втория учебен срок ще изплащат втората половина от помощите за първолаци

Сподели
Етикети

На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, припомнят от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“.

             Заявления-декларации по образец се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението- декларация;

2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас за учебната 2019/2020 учебна година на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

               Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя при средномесечен доход на член от семейството в размер до 450.00 лв.

               Във връзка с изменение и допълнение в Закона за семейни помощи за деца, които влизат в сила от 01.08.2019 г., помощта ще бъде изплащана на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплатиха след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява ако:

  • Детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно по здравословни причини,
  • Ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословни причини,
  • Ученикът е допуснал 5 неизвинени отсъствия в рамките на 1 месец от учебната година, за които няма уважителни причини

Размерът на еднократната помощ за ученици се определя ежегодно с Постановление на Министерски съвет, като за 2019 г., с ПМС размера е 250.00 лв. За учебната 2019/2020 г. на територията на Област Плевен са 1205 заявления декларации по чл. 10а от ЗСПД, по 1142 от тях са издадени заповеди за отпускане на помощ по чл. 10а от ЗСПД и 63 заповеди за отказ

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация