film izle

Общински съвет – Плевен прие бюджета на Общината за 2020 година

С 37 гласа “за“, 1 “против“ и 3 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие сборния бюджет на Общината за 2020 година. Обсъждането на предложения проект продължи над 3 часа, по време на които бяха направени и редица предложения за промени, част от които в последствие приети.

Бюджет 2020 на Община Плевен е в размер на 111 647 548 лв., като приходите за делегирани от държавата дейности са 72 010 321, за местни дейности – 39 637 227 лв. В раздел „Разходи“ заложената сума е съответно 111 647 548 лв. – 72 010 321 лв. за делегирани от държавата дейности и 36 206 570 лв. за местни дейности.

По функции, планираните средства за годината са както следва:

  • за „Отбрана и сигурност“ – 1 330 938 лв.;
  • за „Образование“ –  54 299 746 лв.;
  • за „Здравеопазване“ – 6 204 577 лв.;
  • за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 5 508 157 лв.;
  • за „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда“ – 10 902 500 лв. В т. ч. влизат 892 300 лв. за кметствата със самостоятелен бюджет. Функцията се финансира изцяло с местни приходи.
  • за “Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 6 895 036 лв. От тези средства за група „Физическа култура и спорт“ са 541 168 лв., за група „Култура“ – 4 949 503 лв.;
  • за „Икономически дейности и услуги“ – 6 559 957 лв.

Капиталовите разходи с бюджетни средства са общо 11 530 091 лв., в т. ч. местни дейности 7 866 131 лв. и държавни дейности 3 663 960 лв. Освен със средства от бюджета на Община Плевен, инвестиционни разходи се предвижда да бъдат финансирани и със средства от Европейския съюз. Приетата инвестиционна програма за 2020 г. с приложен поименен списък на обектите, видовете разходи и източниците на финансиране е съответно в размер на 11 930 091 лв.

От Инвестиционната програма гласуваха да отпадне ремонт на тротоара на ул. „Климент Охридски”, ремонт на подпорна стена на ул. „Княз Борис I”, на ул. „Лозенка”, намалиха средствата, определени за придобиване на земя с цел разширяване на Гробищен парк „Чаира”, отпадна и придобиването на трактор за с. Бохот. Общо планираните за тези дейности средства са 426 265 лв. На тяхно място съветниците приеха за същата сума да се направи ремонт на ул. „Патриарх Евтимий”, на ул. „Раковски” № 57, да бъде закупен трактор за с. Брестовец и багер за с. Ясен.

Увеличени бяха с 228 хил. лв. средствата за всички малки населени места със самостоятелен бюджет в раздел „Местни дейности”, увеличение в приходната част беше гласувана и в бюджетите на няколко общински предприятия.

Гласувано беше увеличение на конкретния размер на основните месечни работни заплати за 2020 г. на кметовете в населените места в общината с 13 %. Кметът на Община Плевен Георг Спартански декларира категоричното си нежелание заплатата му да бъде повишена и беше изваден от списъка. Със 187 лв. беше увеличено и трудовото възнаграждение на кметските наместници.

Други акценти в Бюджет 2020 на Община Плевен:

Средствата за културни мероприятия в годишния Културен календар на Общината са 373 800 лв. Предложеният календар се допълва с Международен музикален фестивал „Акордеомания“ с финансиране в размер на 10 000 лв. Средствата са за сметка на намаляване на предвиденото за няколко други мероприятия.

Общински съвет – Плевен не прие бюджета на Общината за 2020 г.

В Бюджет 2020 е записано за първото родено дете в общината през годината, на което родителите са пълнолетни и с постоянен и настоящ адрес на територията на Общината, да се предоставят 600 лв.

При раждане на второ дете в семейство, в което родителите са пълнолетни, с постоянен и настоящ адрес на територията на Общината, имат средно образование и непрекъснати здравноосигурителни права, ще се изплаща еднократна финансова помощ в размер на 200 лв.

При навършване на 100-годишна възраст жител на Община Плевен ще получава 500 лв.

Парите за група „Физическа култура и спорт” местни дейности са 540 000 лв., като за  ДЮШ БК „Спартак – Плевен” сумата беше завишена с 20 000 лв. и стана 80 000 лв. За спортните клубове, отговарящи на условията на общинската Наредба №33, се предвиждат общо 210 000 лв.

От Общинския бюджет ще се изплащат помощи за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и закопаване на гроб в размер до 250 лв. Помощта ще се предоставя за починали самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

За подпомагане на младежки инициативи заложените средства в Бюджет 2020 на Община Плевен са размер до 10 000 лв., за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби, съгласно Правилник, приет от Общински съвет – Плевен – до 20 000 лв.

Друго перо в бюджета е покриване стойността на картите за пътуване на Почетни и Заслужили граждани на Община Плевен по всички тролейбусни линии в размер до 5 000 лв.

АБВ Плевен за неприетия Бюджет`2020: Коалицията ГЕРБ, БСП и ВМРО гласува срещу Плевен

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация