Със заповед: Строги противоепидемични мерки са въведени в община Левски

С оглед строго спазване на противоепидемичните мерки, координиране на действията за изолация и дезинфекция и установяване на актуалните въпроси и проблеми, които възникват при извънредната ситуация, кметът на община Левски – Любка Александрова проведе вчера няколко срещи. Тя участва в медицинския съвет в МБАЛ – Левски, в среща в общината с институциите с пряко взаимодействие с гражданите, с кметовете на кметства и началника на РУ – Левски.

Любка Александрова: „Медицинските екипи в болницата имат готовност да посрещнат предизвикателствата. Ситуацията е много динамична. Хората тук работят много сериозно, за да могат да посрещат, евентуално необходимостта от реакция. Това с което може да сме полезни е закупуването на маски допълнително, да предоставяме такива, да дезинфекцираме поликлиничната част, която е общинска собственост.“

Ограничен е достъпът в сградата на Община Левски и е създадена възможност за информация на гражданите още на входа, където се извършва и дезинфекция. В сградата предвид получените допълнителни мерки за обслужване на клиентите веднага бяха взети бързи мерки за изпълнението им. Обявени са телефоните за контакти при необходимост.

Със заповед на Любка Александрова на територията на община Левски да се въведат следните противоепидемични мерки до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На ресторантите и заведенията за бързо хранене вкл. обектите „тип гише“ се разрешават само доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Всички търговски дейности, неупоменати в т. 1 продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

3. Собствениците и работодателите в търговските обекти, които продължават да функционират по реда на настоящата заповед, се задължават да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки, както следва:

3.1. Да не допускат струпването на хора в и пред обектите. За целта да осигурят пропускателен режим – по двама, максимум пет души, спрямо мащабите на обекта;

3.2. Да извършват редовна дезинфекция на помещения на обектите, повърхностите, проветряване;

3.3. Да извършват ежедневен инструктаж на персонала за спазване на лична хигиена и да бъде осигурено ползването на маски и ръкавици от работещите;

3.4. Да не допускат на работа служители с прояви на видимо влошено здравословно състояние;

3.5. При проверка и констатиране неизпълнение на горните противоепидемичните мерки, обектите ще бъдат затваряни!Забранява се струпването на хора на територията на Общински пазар на площад «Трети март», на ул. «Ал. Стамболийски», както и на всякакви обществени места, паркове, градини и други публични площи в град Левски и населените места на общината, в това число спортни и детски площадки.

4. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни дейности и мероприятия в училищата на територията на община Левски. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

5. Преустановяват се посещенията на деца в детските ясли и детските градини на територията на община Левски.

6. Преустановява се работата на Детска млечна кухня.

7. Преустановяват се всякакви групови форми на организирана дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищно образование.

8. Ограничава се придвижването и престоя на публични места на територията на община Левски на деца и ученици до 18-годишна възраст, без придружител в тъмната част на денонощието.

9. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия: спортни, културно-развлекателни, научни, включително и частни партита.

10. Забранява се провеждането на ежеседмичния съботен пазар в град Левски и пазарите в населените места на общината.

11. Преустановява се работата на пенсионерските клубове, клубовете на хората с увреждания и спортните клубове, както и на спортните комплекси и зали на територията на общината.

12. Преустановят се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова  оперативна дейност, както и свижданията в «МБАЛ – Левски» ЕООД гр. Левски.

13. РУ на МВР гр. Левски да следи и предотвратява струпването на хора на обществени места на територията на всички населени места в община Левски, както и да контролира изпълнението на точки от 1 до 13 на настоящата заповед.

Настоящата заповед  да се доведе до знанието на населението на община Левски.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Препис от заповедта да се връчи на кметовете на кметства и кметски наместници, директорите на детските и учебни заведения и другите заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кольо Домеников – заместник кмет на Община Левски, кметовете на кметства и кметски наместници и РУ на МВР гр. Левски.

%d bloggers like this: