film izle

Кметове и служители на общинския инспекторат да издават актове, нареди Спартански

Сподели
Етикети

Кметовете на кметства, кметските наместници и служителите от отдел „Инспекторат” да издават актове за неспазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19 в община Плевен, нареди кметът Спартански.

Предвид промени в нормативни актове, предмет на контрол от кметовете на общини, и Докладна – Предложение от Директора на Дирекция „Обществен ред и сигурност”, на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37б от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 209а, ал. 3 от Закона за здравето и § 22, т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., кметът на Община Плевен Георг Спартански нареди следното:
I. При установено нарушение или неизпълнение на разпоредбите на чл. 63 от Закона за здравето, в населени места – териториално-административни единици към Община Плевен, актове за установяване на административни нарушения на провинилите се лица да се съставят от:

Кметове на кметства към Община Плевен;

Кметски наместници на населени места към Община Плевен;

Служителите от отдел „Инспекторат” при Дирекция „Обществен ред и сигурност” на Община Плевен.

II. При изпълнение на горните правомощия посочените длъжностни лица стриктно да спазват разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Пълният текст на заповедта може да видите в прикачения файл.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация