film izle

Подписан е договорът за безвъзмездна финансова помощ за проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“

Сподели

Кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа на 10 юли т. г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект BG16RFOP001-1.007-0004 „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, финансиран по Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ от Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойността на проекта възлиза на 3 974 424,43 лв., общата му продължителност е 30 месеца.

Настоящото проектно предложение е в изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Плевен, а в глобален план – на политиката за устойчиво градско развитие, и включва допустими мерки и дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Насочените по проекта интервенции са върху обекти, част от линейната инфраструктура на гр. Плевен, разположени на територията на зоните за въздействие, определени в ИПГВР – „Зона с потенциал за икономическо развитие“. Предвидените СМР дейности целят реконструкция за обновяване на физически елементи на градската среда – транспортна техническа инфраструктура (улична мрежа), представена от обекти: „Улица ,,Вит“ – от фирма „Изобор“ до кръстовището с ул. ,,Втора задгарова“ и „Улица „Северна“, в т. ч. съоръжения към транспортна техническа инфраструктура – Пътен надлез за ж.к. „Сторгозия“.

Предстои да бъдат реконструирани общо  21 689,00 кв. м, като строително-монтажните работи се заключават основно във възстановяването на съществуващата пътна и тротоарна настилка чрез полагане на нова асфалтова настилка на пътното платно; подмяна на всички бордюри и тротоарни настилки (асфалтобетонова тротоарна настилка); подмяна на съществуващото улично осветление с енергоспестяващи LED осветителни тела с мощност 40W, разположени на съществуващи стълбове за улично и/или парково осветление; създадена достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки по улица ,,Вит“ и улица „Северна“.

Интервенциите на Пътния надлез за ж.к. „Сторгозия“ са свързани с монтирането на нов стоманен парапет с височина 1,10 м и стоманена предпазна ограда със степен на задържане и зона на действие върху тротоарите; полагане на нова битумна хидроизолация в зоната на пътното платно, защитно (импрегниращо) покритие на тротоарни блокове, настилка от плътен асфалтобетон, защитна система срещу карбонизация по долната повърхност на връхната конструкция и ригелните конзоли; направа на нови дилатационни фуги; монтиране на нови отводнители по мостовото съоръжение.

Предвидените мерки на практика ще постигнат интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен, както чрез пространственото си разположение, така и чрез мерките и дейностите, предвидени по другите проекти, част от Инвестиционната програма на общината, които касаят интервенции в образователната, социалната и културна инфраструктура, както и развитието на интегриран градски транспорт. Настоящото проектно предложение има валоризиращ ефект, като надгражда и доразвива изпълнените по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ ремонтни дейности върху 30 броя обекти от урбанизираната територия на гр. Плевен.

Целите на проектното предложение са свързани с постигане на устойчива и екологична градска среда, предлагаща подобрено качество на живот и възможности за икономическо развитие – развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното техническо, естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност, в т. ч. за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност.

В допълнение, проектът е фокусиран върху постигане на ресурсна ефективност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени, както и подобряване състоянието на прилежащата на урбанизираната територия на гр. Плевен линейна инфраструктура – улична мрежа за осигуряване на по-добра мобилност, транспортна свързаност, достъпност и логистика, в т.ч. превенция на пътни инциденти.

Постигането на поставените цели ще бъде важна предпоставка за задържане на младите хора в общината, макар и с косвен ефект и въздействие, отчитайки вида и местоположението на обектите на интервенция по настоящия проект – улична мрежа и транспортно съоръжение в „Зона с потенциал за икономическо развитие“. Реализацията им ще е предпоставка за подобряване на общото качество на живот на жителите на гр. Плевен от всички възрасти, развитие на бизнеса, привличане на инвеститори и стимулиране на предприемачеството, и не на последно място, постигане на корелация и кохезия чрез дейностите по подобряване на инфраструктурата, съгласно инвестиционен приоритет „Градска среда“, водещи до икономически растеж, като един от аспектите на Концепцията за устойчиво развитие.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация